Wideo – Opieka okołoporodowa

Procedury medyczne to istotne normy postępowania, o których każda rodząca mama powinna wiedzieć. Postęp cywilizacji spowodował rozwój technologii medycznych, co doprowadziło do nadmiernej medykalizacji porodu, czyli stosowania różnorakich metod, procedur i technologii, które mają za zadanie sprawowanie kontroli nad aktem narodzin. U podstaw medykalizacji porodu leży rozpatrywanie go w kategoriach patologii, którą należy leczyć w celu zapobiegania wystąpieniu powikłań.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r poz.1100) szczegółowo opisuje zasady postępowania osób sprawujących opiekę nad kobietą rodzącą w czasie trwania porodu fizjologicznego.

Osoba sprawująca opiekę nad kobietą podczas porodu musi być przygotowana do wykonania czynności interwencyjnych w zakresie opieki nad rodzącą oraz opieki nad noworodkiem. Czynności interwencyjne polegają w szczególności na:

 • zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej
 • podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi
 • zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy
 • utrzymaniu drożności dróg oddechowych
 • działaniach zmierzających do utrzymania czynności życiowych rodzącej lub położnicy oraz płodu i noworodka

W ramach prowadzenia pierwszego okresu porodu osoba sprawująca opiekę nad kobietą rodzącą obowiązana jest m. in. do:

 • dokonywania oceny postępu porodu na podstawie badania położniczego wewnętrznego
 • dokonywania oceny czynności skurczowej macicy (częstotliwość skurczów, ich natężenie i czas trwania)
 • dokonywania oceny stanu płodu poprzez osłuchiwanie i ocenę czynności serca płodu przez co najmniej minutę, co 15-30 minut, przy czym monitorowanie stanu płodu za pomocą kardiotokografu należy prowadzić jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach

Postępowanie w drugim okresie porodu obejmuje m. in.:

 • ocenę czynności serca płodu po każdym skurczu mięśnia macicy
 • ocenę czynności skurczowej macicy
 • ochronę krocza – nacięcie należy stosować tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach
 • kontrolę odginania się główki, a po jej urodzeniu podjęcie czynności zapewniających prawidłowe wytaczanie barków
 • położenie noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają, oraz osuszenia i zabezpieczenie noworodka przed utratą ciepła

W trzecim okresie porodu należy:

 • oznakować noworodka (jeszcze przed jego odpępnieniem) oraz poinformować matkę o godzinie porodu i płci dziecka
 • zacisnąć pępowinę po ustaniu tętnienia
 • przeciąć pępowinę jałowymi narzędziami
 • dokonać oceny stanu noworodka, a w razie potrzeby podjąć czynności resuscytacyjne
 • podać leki w uzasadnionych sytuacjach
 • dokonać oceny łożyska
 • dokonać oceny stanu krwawienia z dróg rodnych
 • dokonać oceny obrażeń dróg rodnych

W czwartym okresie porodu należy przeprowadzić:

 • kontrolę i ocenę stanu ogólnego
 • kontrolę i ocenę obkurczania mięśnia macicy i wielkości krwawienia z dróg rodnych
 • kontrolę stanu kanału rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli szyjki macicy we wziernikach
 • zaopatrzenie chirurgiczne ran
 • instruktaż w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi i pomoc w karmieniu piersią


Oceń:
4.3