Wideo – Badanie pola widzenia

Pole widzenia to zbiór wszystkich punktów przestrzeni postrzeganych równocześnie z punktem, na który skierowana jest oś widzenia, czyli z punktem fiksacji wzroku. Istnienie prawidłowego pola widzenia każdego z oczu, świadczy o tym, że bodźce świetlne są prawidłowo odbierane na siatkówce, przewodzone przez włókna nerwowe oraz, że dochodzi do ich prawidłowej percepcji w polach wzrokowych kory mózgowej płatów potylicznych.

Wykrywanie zmian w polu widzenia oraz umiejętność ich interpretacji ma więc duże znaczenie nie tylko w diagnostyce uszkodzeń układu wzrokowego, ale również w lokalizacji zmian wewnątrzczaszkowych.

Do zorientowania się, czy w polu widzenia nie występują duże ubytki wystarczy tzw. konfrontacyjna metoda badania pola widzenia. Polega ona na porównywaniu pola widzenia badającego i badanego. Perymetria natomiast, jest ilościową metodą badania pola widzenia, przy pomocy specjalnych aparatów. Istotne w tym badaniu jest uwzględnienie malejącej zdolności rozdzielczej siatkówki, w miarę oddalania się od plamki.

Perymetria izopterowa — inaczej kinetyczna według Goldmana, polega na tym, że badany siedzi przed półkulistą czaszą, o standaryzowanym słabym oświetleniu, mając unieruchomioną głowę, przysłonięte jedno oko oraz oś widzenia ustawioną na centralnym punkcie czaszy. Badany równocześnie śledzi moment pojawienia się znacznika świetlnego, przesuwanego w polu widzenia, od obwodu ku centrum.

Perymetria statyczna według Goldaman stanowi dopełnienie metody izopterowej, umożliwiając wykonywanie tzw. skotometrii ilościowej, oceniającej głębokość ubytków w polu widzenia.


Oceń:
4.3