Depresja – przyczyny i czynniki ryzyka

Brak zdjęcia

24 lipca 2013

Depresja stanowi bardzo niejednorodną jednostkę chorobową, zarówno pod względem przyczyn jak i objawów klinicznych. Jest ona zespołem chorobowym, który należy do grupy tzw. zaburzeń afektywnych, czyli schorzeń, gdzie dominującym symptomem są zaburzenia nastroju. Granica pomiędzy przygnębieniem a depresją, jako stanem chorobowym nie jest ostra.

Czym jest depresja?

Depresja (zaburzenie depresyjne) to potencjalnie zagrażającą życiu choroba, która dotyka setek milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, że cierpi na nią średnio ok. 6% populacji i jest ona jednym z najczęstszych problemów spotykanych we współczesnej medycynie. Dane epidemiologiczne wskazują, że odsetek osób chorujących ma tendencję wzrostową, a aktualnie zebrane informacje na temat ilości zachorowań są niedoszacowane z powodu istnienia depresji maskowanej oraz problemów diagnostycznych.

W piśmiennictwie podkreśla się, że wzrost liczby chorych może być spowodowany m.in. przez:

 • wydłużenie średniego czasu życia,
 • traumatycznymi doświadczeniami wojen, migracjami, zagrożeniem osobistego bezpieczeństwa, izolacją i osamotnieniem,
 • narastającymi problemami społecznymi, rodzinnymi oraz zawodowymi człowieka,
 • depresjorodnym wpływem substancji chemicznych, zwłaszcza niektórych leków.

Obserwuje się dwa szczyty zachorowanie na depresję. Pierwszą grupę stanowią osoby w wieku 35-45 lat (ok. 10% populacji), drugą natomiast osoby starsze, powyżej 65 roku życia (nawet 20% populacji w tym przedziale wiekowym). Najnowsze badania wskazują, że depresja znacznie częściej, niż do tej pory sądzono, może rozpoczynać się już w dzieciństwie, w wieku szkolnym, a nawet i przedszkolnym. Ponadto większą predyspozycją chorobową odznacza się płeć żeńska – kobiety chorują ok. 2-3 razy częściej niż mężczyźni.

Depresja stanowi bardzo niejednorodną jednostkę chorobową, zarówno pod względem przyczyn jak i objawów klinicznych. Jest ona zespołem chorobowym, który należy do grupy tzw. zaburzeń afektywnych, czyli schorzeń, gdzie dominującym symptomem są zaburzenia nastroju. Granica pomiędzy „normalnym” przygnębieniem a depresją, jako stanem chorobowym nie jest ostra, co nie oznacza zupełnej bezradności diagnostycznej. Należy pamiętać, że może pojawić się w każdym wieku powodując destrukcję życia prywatnego, utratę pracy, izolację społeczną oraz cierpienie fizyczne człowieka. Pozostawiona bez właściwego leczenia może determinować bardzo poważne konsekwencje (prowadzić może nawet do samobójstwa).

Podłoże depresji

Depresja stanowi nadal proces patologiczny, którego podłoże jest nie w pełni poznane. Wśród licznych teorii przyczyn jej powstania jedną z najbardziej prawdopodobnych wydaje się być zaburzenie czynności układu limbicznego, podwzgórza i układu siatkowatego śródmózgowia. Nieprawidłowe funkcjonowanie tych struktur mózgu wynika z zakłóceń przekaźnictwa nerwowego m.in. w neuronach serotoninoergicznych i noradrenergicznych. Mediatory (przekaźniki nerwowe) takie jak dopamina, serotonina czy noradrenalina związane są z naszym nastrojem. Jeśli – z przyczyn nie do końca znanych – mediatory te zaczynają zawodzić, pojawić się może depresja. Istotne wydają się, także uwarunkowania genetyczne, które mogą predysponować do zachorowania na depresję (np. występowanie tego schorzenia u krewnych I stopnia). Jednakże największą rolę w patogenezie przypisuje się czynnikom środowiskowym (np. stres, inna choroba przewlekła, śmierć bliskiej osoby) – u dużego odsetka chorych (30-60%) początek chorób afektywnych oraz kolejne nawroty depresji są poprzedzane różnorodnymi sytuacjami stresowymi (typu somatycznego i psychicznego) występującymi w życiu człowieka.

Przyczyny depresji

Po pierwsze, bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, że depresja nie jest spowodowana jedną przyczyną, stanowi ona w rzeczywistości zbiór wielu problemów, chorobę wieloczynnikową. Nie ma możliwości wyszczególnienia wszystkich przyczyn depresji z powodu indywidualnego progu odporności na stres każdego człowieka, dlatego by usystematyzować etiologię tego schorzenia można posłużyć się klasyfikacją, która dzieli przyczyny choroby na pięć grup:

 • pochodzenia pierwotnego/endogennego (bez uchwytnej przyczyny, tzw. pierwotne zaburzenia depresyjne, primarydepressivedisorders),
 • pochodzenia ośrodkowego (czyli schorzenia związane z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego – mózgu),
 • pochodzenia somatycznego (gdzie depresja jest powikłaniem innej, pozornie niemającej wpływu choroby przewlekłej bądź wynikającą z niepożądanego działania substancji chemicznych, leków stosowanych w terapii),
 • pochodzenia psychologiczno-społecznego,
 • inne (niesklasyfikowane).

Do pierwszej grupy należą głównie choroby psychiatryczne, gdzie depresja jest tylko jednym elementem składowym całego zespołu objawów klinicznych są to m.in. choroba afektywna dwubiegunowa czy. psychoza schizoafektywna. Druga grupa przyczyn jest reprezentowana przez bardzo liczny zbiór dysfunkcji neurologicznych. Należą tutaj m.in.:

 • Procesy zwyrodnieniowo-zanikowe mózgu: choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane,
 • Guzy mózgu – zwłaszcza płata czołowego,
 • Choroby naczyniowe mózgu: miażdżyca, stany poudarowe, krwawienia mózgowe,
 • Padaczka:ognisko w płacie skroniowym,
 • Urazy: zwłaszcza płata skroniowego i płatów czołowych (również okołoporodowe),
 • Inne schorzenia (wodogłowie, defekty genetyczne).

W grupie trzeciej depresję mogą powodować takie choroby jak (tzw. depresja somatyczna):

 • choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, stany poudarowe, niewydolność krążenia mózgowego),
 • zaburzenia hormonalne (nadczynność i niedoczynność tarczycy, przytarczyc, niewydolność przysadki, cukrzyca, okres przekwitania, okołoporodowy, okres po przerwaniu ciąży),
 • nowotwory,
 • zabiegi chirurgiczne (przeszczepy narządów i zabiegi na otwartym sercu),
 • choroby narządów miąższowych (niewydolność wątroby i nerek),
 • choroby układowe (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, łuszczyca),
 • infekcje przewlekłe (gruźlica, kiła, malaria),
 • infekcje wirusowe (AIDS, grypa, wirusowe zapalenia wątroby),
 • niedobory witamin (B12, B1, kwas foliowy),
 • zatrucia przewlekłe (tal, alkohol i ołów),
 • zespoły bólu chronicznego (przewlekłego),
 • leki stosowane w terapii schorzeń przewlekłych (m.in. niektóre leki hipotensyjne, leki antyarytmiczne, leki przeciwparkinsonowskie, analgetyki, przeciwdrgawkowe, leki nasenne i uspokajające, neuroleptyki, cytostatyki, amfetamina).

Do przedostatniej, najliczniejszej grupy należą wszystkie sytuacje stresowe, problemy psychologiczne i zaburzenia dotyczące życia społecznego. Najsilniejszymi prekursorami depresji mogą być:

 • utrata poczucia własnej wartości,
 • utarta zdrowia, części ciała, atrakcyjności fizycznej, zdolności do pracy umysłowej, dyspozycji intelektualnych,
 • kompleksy spowodowane wyglądem (niepodobaniem się sobie),
 • niezadowalające wyniki w nauce lub pracy,
 • miejscem w hierarchii grupy społecznej,
 • przesadnie negatywne postrzeganie świata i relacji międzyludzkich,
 • poczucie winy,
 • strach przed porzuceniem, czy odrzuceniem,
 • wewnętrzna złość, która nie została wyładowana,
 • samotność i izolacja,
 • utrata bezpieczeństwa materialnego,
 • utrata bliskiej osoby,
 • rozwód lub rozpad związku,
 • kłopoty w małżeństwie,
 • przemoc seksualna, emocjonalna lub fizyczna,
 • udział w katastrofie, wypadku, wojnie,
 • bezrobocie, utrata pracy,
 • paradoksalnie – sukces lub osiągnięcie np. zmiana miejsca zamieszkania, awans na odpowiedzialne stanowisko.

Około 50% pierwszych w życiu epizodów depresji poprzedzają wyżej wymienione wydarzenia, zwykle o ujemnym znaczeniu emocjonalnym.

W ostatniej grupie wymienione zostały przyczyny, których nie udało się zakwalifikować do poprzednich grup, czyli m.in. ciąża, poród oraz okres okołoporodowy (tzw. depresja popordowa).

Wśród tak licznych czynników, które mogą wyzwalać depresję, specjaliści starali się wyodrębnić populację szczególnie predysponowaną do wystąpienia tego schorzenia (tzw. pacjenci wysokiego ryzyka rozwoju depresji), obejmuje ona pacjentów:

 • z przewlekłym bólem,
 • z przewlekłymi chorobami somatycznymi,
 • z niespecyficznymi, trudnymi do wyjaśnienia dolegliwościami somatycznymi,
 • często odwiedzający lekarzy,
 • kobiety w okresie poporodowym,
 • doświadczający znacznego urazu psychicznego.

Należy pamiętać, że wszystkie podane powyżej przyczyny są tylko stanami, w których może wystąpić zespół depresyjny, nie jest on bowiem wpisany obligatoryjnie w charakterystykę poszczególnych chorób.

Opublikowano: ; aktualizacja: 12.02.2018

Oceń:
4.7


Może cię

Wideo – Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne stosuje się w przypadku zaburzeń depresyjnych – zarówno w epizodzie depresyjnym, zaburzeniach depresyjnych ...

Wideo – Depresja

Depresja jest dosyć często występującą chorobą oraz powodem, dla którego wielu ludzi zgłasza się do ...

Depresja u mężczyzn

Depresja u mężczyzn jest trudniej wykrywalna. Panowie maskują przed otoczeniem wszelkie trudności czy gorsze samopoczucie. ...

Dieta w depresji i zaburzeniach nastroju

Liczne dowody wskazują na to, że pomiędzy sposobem żywienia a aktywnością umysłową i samopoczuciem człowieka ...

Depresja u młodzieży

Depresja u dzieci i młodzieży diagnozowana jest przez specjalistów coraz częściej. Badania epidemiologiczne, dotyczące rozpowszechnienia ...

Alkohol a depresja

Alkohol i depresja występują najczęściej obok siebie. Czasami za stany depresyjne odpowiedzialny jest alkoholizm, innym ...

Depresja a sport

Aktywność fizyczna może wpływać na łagodzenie objawów depresji równie skutecznie co farmakoterapia bądź psychoterapia. Mówi ...

Dieta a ryzyko depresji

Odpowiedni styl życia w tym racjonalne żywienie ma udokumentowany wpływ na nasze samopoczucie. Prawidłowo skomponowany ...

Wideo – Dystymia - przewlekła depresja

Dystymią nazywamy stan przewlekle obniżonego nastroju i napędu. Można powiedzieć, że to stan nieprzerwanej depresji. ...

Depresja – przyczyny, objawy, jakie są sposoby leczenia?

Leczenie depresji powinno opierać się na kompleksowej pomocy choremu, która stanowi połączenie metod farmakologicznych z ...

Jakie są pierwsze objawy depresji? Jak ją rozpoznać?

Depresja stanowi bardzo niejednorodną jednostkę chorobową, zarówno pod względem przyczyn jak i objawów klinicznych. Choroba ...

Leczenie depresji

W leczeniu depresji wykorzystywane są metody biologiczne, przede wszystkim leki przeciwdepresyjne i metody psychologiczne – ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon