Procedury medyczne w czasie porodu

Każda kobieta w czasie porodu otoczona jest opieką specjalisty lekarza położnika i położnej. W trakcie porodu wykonywanych jest wiele procedur medycznych. Poród podzielić można na cztery etapy. W każdym z nich dokonuje się licznych ocen i kontroli, zarówno stanu rodzącej jak i jej dziecka.

Czynności medyczne w czasie porodu

Osoba sprawująca opiekę nad kobietą podczas porodu musi być przygotowana do wykonania czynności interwencyjnych w zakresie opieki nad rodzącą oraz opieki nad noworodkiem. Czynności interwencyjne polegają w szczególności na:

 • zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej,
 • podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi,
 • zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy,
 • utrzymaniu drożności dróg oddechowych,
 • działaniach zmierzających do utrzymania czynności życiowych rodzącej lub położnicy oraz płodu i noworodka.

Pierwszy okres porodu

W ramach prowadzenia pierwszego okresu porodu osoba sprawująca opiekę obowiązana jest m.in. do:

 • dokonywania oceny postępu porodu na podstawie badania położniczego wewnętrznego,
 • dokonywania oceny czynności skurczowej macicy (częstotliwość skurczów, ich natężenie i czas trwania),
 • dokonywania oceny stanu płodu poprzez osłuchiwanie i ocenę czynności serca płodu przez co najmniej minutę, co 15-30 minut, przy czym monitorowanie stanu płodu za pomocą kardiotokografu należy prowadzić jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Drugi okres porodu

Postępowanie w drugim okresie porodu obejmuje m.in.:

 • ocenę czynności serca płodu po każdym skurczu mięśnia macicy,
 • ocenę czynności skurczowej macicy,
 • ochronę krocza – nacięcie należy stosować tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach,
 • kontrolę odginania się główki, a po jej urodzeniu podjęcie czynności zapewniających prawidłowe wytaczanie barków,
 • położenie noworodka bezpośrednio na brzuchu matki, jeśli stan ogólny noworodka i matki na to pozwalają, oraz osuszenie i zabezpieczenie noworodka przed utratą ciepła.

Trzeci okres porodu

W trzecim okresie porodu należy:

 • oznakować noworodka przed jego odpępnieniem, poinformować matkę o godzinie porodu i płci dziecka,
 • zacisnąć pępowinę po ustaniu tętnienia,
 • przeciąć pępowinę jałowymi narzędziami,
 • dokonać oceny stanu noworodka, a w razie potrzeby podjąć czynności resuscytacyjne,
 • podać leki w uzasadnionych sytuacjach,
 • dokonać oceny łożyska,
 • dokonać oceny stanu krwawienia z dróg rodnych,
 • dokonać oceny obrażeń dróg rodnych.

Czwarty okres porodu

W czwartym okresie porodu należy przeprowadzić:

 • kontrolę i ocenę stanu ogólnego,
 • kontrolę i ocenę obkurczania mięśnia macicy i wielkości krwawienia z dróg rodnych,
 • kontrolę stanu kanału rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli szyjki macicy we wziernikach,
 • zaopatrzenie chirurgiczne ran,
 • instruktaż w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi i pomoc w karmieniu piersią.

Błąd medyczny w czasie porodu

Błąd medyczny jako zdarzenie medyczne i prawne nosi kwalifikację winy, a ta z kolei wynika z zaniedbania względem matki dziecka. Błędem jest postępowanie (działanie bądź zaniechanie) idące wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy medycznej. Błędem podczas porodu można nazwać np. niewykonanie procedur medycznych w czasie porodu.

Postęp cywilizacji spowodował rozwój technologii medycznych, co doprowadziło do nadmiernej medykalizacji porodu, czyli stosowaniu różnych metod, procedur i technologii, które mają za zadanie sprawowanie kontroli nad aktem narodzin.

U podstaw medykalizacji porodu leży rozpatrywanie go w kategoriach patologii, którą należy leczyć w celu zapobiegania wystąpieniu powikłań.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100) szczegółowo opisuje zasady postępowania przez osoby sprawujące opiekę nad kobietą rodzącą w czasie trwania porodu fizjologicznego.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Poród przedwczesny

Poród przedwczesny to poród ukończony między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży, bez względu na ...

Ciąża a emocje

Lęk o zdrowie własne i nienarodzonego dziecka jest czymś w pełni naturalnym. Przygotowanie się do ...

Opieka okołoporodowa

Procedury medyczne to istotne normy postępowania, o których każda rodząca mama powinna wiedzieć. Postęp cywilizacji ...

Pomiary noworodka po porodzie

Pomiary noworodka po porodzie: sprawdza się masę jego ciała — właściwa masa u noworodka donoszonego ...

Jak przebiega poród?

Poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód ...

Objawy porodu

Przyczyny wystąpienia czynności porodowej nie są jeszcze dokładnie znane, a zależą one od harmonijnego współdziałania ...

Ćwiczenia przed porodem

Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie ciąży jest bardzo wskazana: pomaga zapobiec wielu dolegliwościom ciążowym (np. ...

Co zabrać ze sobą do szpitala?

Wiele rzeczy potrzebnych kobiecie w czasie pobytu na oddziale położniczym można przygotować wcześniej, dzięki temu ...

Objawy zbliżającego się porodu

Przyczyny wystąpienia czynności porodowej nie są jeszcze dokładnie znane. Zależą one od harmonijnego współdziałania wielu ...

Porodówka – co trzeba wiedzieć?

Ciężarna może dokonać wyboru szpitala, gdzie zamierza rodzić, chyba że istnieją względy medyczne co do ...

Poród kleszczowy

Kleszcze są najstarszym narzędziem położniczym pozwalającym na szybkie ukończenie porodu drogami naturalnymi. Celem operacji kleszczowej ...

Fazy porodu

Poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód ...

Komentarze (0)