zarejestruj się zaloguj się

Regulamin portalu


§ 1  Postanowienia wstępne

 

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego Wylecz.to znajdującego się pod adresem internetowym www.wylecz.to. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu Wylecz.to, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Wylecz.to.

2.       Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Wylecz.to, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie Wylecz.to należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

3.       Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.

4.       Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

5.       Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.       Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania.

 

§ 2  Definicje
 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 

Serwis – serwis internetowy Wylecz.to znajdujący się w pod adresem internetowym www.wylecz.to, stanowiący platformę internetową będącą własnością HF Media Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

 

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest HF Media Sp z o. o., z siedzibą w Łodzi (93-036) przy ul. ks. Piotra Skargi 12, e-mail: biuro@hfmedia.pl
 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez dokonania rejestracji celem uzyskania Usług podstawowych, lub po dokonaniu rejestracji celem uzyskania Usług dodatkowych;

 

Login, Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji w Serwisie;

 

Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora nieodpłatnie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu; Usługi podstawowe dostępne są dla wszystkich Użytkowników, natomiast Usługi dodatkowe dostępne są dla Użytkowników zarejestrowanych.

 

Usługi dodatkowe – świadczone nieodpłatnie przez Administratora usługi na rzecz Użytkownika zarejestrowanego związane z funkcjonowaniem Serwisu, takie jak: możliwość umieszczania komentarzy na forum internetowym w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera, możliwość kierowania pytań do redakcji.

 

§ 3  Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 

1.       Właścicielem Serwisu jest HF Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-036) przy ulicy ks. Piotra Skargi 12.

2.       Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

·         sprawnie działająca przeglądarka internetowa

·         zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszą.

3.       Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych Usług serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności Plików Cookies. 

4.       Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu.

5.       Żadna z informacji dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Żadne z odniesień (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Administratora do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.

 

§ 4  Usługi

 

1.         Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego Usługi podstawowe, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami zarejestrowanymi może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie rozszerzony, zmieniony lub ograniczany przez Administratora. Dostęp do części funkcjonalności – Usług dodatkowych, będzie możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

2.         Pełen zakres Usług podstawowych Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności dokonania rejestracji. W ramach usług podstawowych mieści się między innymi możliwość przeglądania i zapoznawania się z zamieszczanymi przez Administratora na stronach Serwisu treściami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym artykułami, wywiadami, zdjęciami, plikami multimedialnymi i innymi publikacjami dotyczącymi promocji i ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia oraz pielęgnacji urody.

3.         Usługi dodatkowe Serwisu dostępne są dla Użytkowników zalogowanych. W ramach Usług dodatkowych Użytkownik może korzystać z:

a)         możliwości kierowania pytań do redakcji Serwisu;

b)         możliwość umieszczania komentarzy na forum internetowym Serwisu; korzystanie z usługi forum internetowego reguluje Regulamin Forum, dostępny na stronie internetowej Administratora;

c)         usługi newslettera

4.         Usługa wskazana w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu kierowania do redakcji Serwisu pytań dotyczących przedstawionych przez Użytkownika tematów. W odpowiedzi Administrator przekaże Użytkownikowi link do znajdującej się na Serwerze publikacji, która zawiera odpowiedź na zadane pytanie lub której tematyka jest najbardziej zbliżona do przedstawionego przez Użytkownika tematu. Administrator zastrzega możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi, w sytuacji gdy przedstawiony przez Użytkownika temat jest zbyt szczegółowy lub udzielenie odpowiedzi wymaga uprzedniej konsultacji lekarskiej.

5.         Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i przyczynach zmian.

6.         Administrator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a)          Serwis Wylecz.to i wszystkie publikowane w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed wykorzystaniem informacji uzyskanych z zamieszczonych w Serwisie publikacji, w tym informacji z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, Użytkownik  powinien bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarskiej. Żadne z udzielanych w ramach Serwisu informacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.

b)          Udzielane w ramach Serwisu informacje, w jakiejkolwiek postaci – w tym w publikowanych w Serwisie artykułach, wywiadach, filmach, zdjęciach i wszelkich innych formach przekazu,  także w przypadku przekazania linku do tej publikacji przez redakcję Serwisu w odpowiedzi na postawione przez Użytkownika pytanie, stanowią jedynie informację o charakterze poglądowym, informacyjnym i edukacyjnym,  na której Użytkownik nie powinien opierać decyzji o zastosowaniu bądź niezastosowaniu produktów leczniczych, wyborze sposobu leczenia lub terapii, bądź o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i podjęcia leczenia  powinien zasięgnąć porady lekarskiej w drodze osobistej konsultacji i przeprowadzenia odpowiednich badań.

c)          Wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek publikacjach zamieszczonych w Serwisie lub otrzymanych przez Użytkownika w ramach świadczonych przez Serwis Usług mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny i w związku z tym żadnej tego rodzaju informacji nie należy rozumieć jako:

                         i.              udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

                        ii.              badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

                      iii.              wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

                      iv.              wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

                       v.              braku bądź konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

                      vi.              informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

                    vii.              stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

d)          Umieszczenie w Serwisie informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią . Użytkownik podejmując decyzje o zastosowaniu produktu, badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, działa na własną odpowiedzialność.

e)          Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji Serwisu ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób. Przed użyciem jakiegokolwiek leku, o którym informacja znajdzie się w publikacji Serwisu Użytkownik bezwzględnie powinien zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, a także skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

7.         Użytkownik Serwisu, jeżeli wyraża na to zgodę, może dokonać subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej stałego biuletynu informacyjnego ("Newsletter"). Korzystanie z usługi Newslettera reguluje Regulamin Newslettera dostępny na stronie internetowej Administratora.

8.         W Serwisie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. W związku z tym Administrator nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik korzystając ze stron zewnętrznych oświadcza, że działa na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron.


§ 5  Korzystanie z Serwisu
 

1.       Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Serwisu Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu. Każdorazowo korzystając z Usług Serwisu Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w Regulaminie.

2.       Uczestnikiem Serwisu w zakresie Usług podstawowych może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

3.       Użytkownikiem Serwisu w zakresie Usług dodatkowych może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dokona rejestracji w Serwisie zakończonej prawidłowym zalogowaniem się w Serwisie.

4.       Procedura rejestracji i aktywacji konta Użytkownika przebiega za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji. Aby zarejestrować się i uzyskać dostęp do Usług dodatkowych Serwisu należy na stronie „Rejestracja" wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który dokonuje rejestracji i być zgodne z prawdą. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Użytkownika oraz zapisywany w bazie danych Serwisu. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta. Dostęp do Usług dodatkowych aktywowany jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia rejestracji.

5.       Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

6.       Administrator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do świadczenia Usług – to jest jego loginu, hasła i adresu mailowego, w zakresie w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług. W przypadku nieudostępnienia tych danych przez Użytkownika Administrator uprawniony jest do odmowy świadczenia Usług wobec faktu, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług.

7.       W trakcie dokonywania rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:

a)       przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie przez Administratora innych danych osobowych Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto i województwo w których Użytkownik mieszka,  w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;

b)       wykorzystywanie danych i informacji przez  HF Media Sp. z o. o. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio bądź telewizja, jednak wyłącznie w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały identyfikacji Użytkownika i powiązania z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu czy adresem e-mail;

c)       udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym HF Media Sp. z o. o. w celach określonych w pkt a) i b) powyżej.

8.       Administrator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 7 jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu.

9.       Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane w każdym czasie oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Szczegółowy zakres i sposób ochrony danych osobowych przewiduje Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Administratora.

 

§ 6 Dane osobowe Użytkownika portalu

  1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że"
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu Wylecz.to jest HF Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Piotra Skargi 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział KRS 0000653595. (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 48 519 60 07 55, adres e-mail kontakt@wylecz.to
  2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu korzystania z usług internetowych portalu wylecz.to.
  3. Portal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7  Reklamacje
 

1.       Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Administratorowi.

2.       W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.

3.       Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.

4.       Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

5.       Jeżeli Użytkownik nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się listownie z Administratorem pod adresem:
kontakt@wylecz.to.

 

§ 8  Zastrzeżenia i odpowiedzialność
 

1.       Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. Jednocześnie Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2.       Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, którymi Administrator nie posługuje się przy świadczeniu Usług i za które nie ponosi odpowiedzialności.

3.       Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

4.       Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja, artykuł, opinia, zdjęcie, opracowanie i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Administratora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

5.       Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora.

6.       Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu wielorakich rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do tematyki lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

7.       Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail kontakt@wylecz.to.

 

§ 9  Zmiany Regulaminu

 

1.       Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2.       Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Copyright © 2012-2018 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.