zarejestruj się zaloguj się

Nowotwory serca

Tekst: lek. Rafał Drobot
Nowotwory serca
Źródło: Fotolia.com
Dodane: 15. października, 2013

Nowotwory pierwotne serca są spotykane dość rzadko. Prawie trzy czwarte z nich to guzy łagodne, wśród których dominuje śluzak. Znacznie częściej w sercu lokalizują się nowotwory przerzutowe – szczególnie czerniak złośliwy, międzybłoniak, białaczki i chłoniaki, natomiast jeśli chodzi o bezwzględną liczbę przypadków dominuje rak sutka i płuc.
 

lek. Rafał Drobot
AUTOR
SPIS TREŚCI:

  Nowotwory serca – podział

   

  Biorąc pod uwagę punkt wyjścia procesu rozrostowego, wszystkie nowotwory serca możemy zaklasyfikować do dwóch grup, mianowicie do:

  • nowotworów pierwotnych,
  • nowotworów przerzutowych

   

  Pierwotne nowotwory serca

   

  Guzy nowotworowe pierwotnie zlokalizowane w sercu spotyka się dość rzadko – u około 0,03 % całej populacji. Pierwotne nowotwory serca dzielimy na:

  • guzy niezłośliwe (łagodne) – trzykrotnie częstsze niż złośliwe, wśród których najpowszechniej spotyka się:
  • śluzaki (stanowiące ponad połowę wszystkich nowotworów niezłośliwych),
  • włókniaki brodawkowate,
  • włókniaki,
  • tłuszczaki,
  • mięśniaki prążkowanokomórkowe.
  • guzy złośliwe – w tej grupie najczęściej spotyka się:
  • mięsaki (naczyniakowate, z endomysium, prążkowanokomórkowe),
  • chłoniaki.
    

  Przerzutowe nowotwory serca

   

  Przerzuty nowotworowe do serca klasyfikuje się biorąc pod uwagę pierwotną lokalizację procesu rozrostowego. Występują one stukrotnie częściej niż nowotwory pierwotne. Najczęstszym źródłem przerzutów są (wg częstości występowania):

  • rak płuca (30-40 %),
  • rak sutka, białaczki i chłoniaki, międzybłoniak (po około 10 %),
  • rak przełyku (około 5 %),
  • czerniak złośliwy, rak żołądka, rak trzustki, rak nerki (około 3 %).

  Spośród wyżej wymienionych nowotworów największą skłonność do rozsiewu mają międzybłoniak, czerniak złośliwy, rak płuca oraz rak sutka.

   

  Nowotwory serca – charakterystyka
   

  Nowotwory pierwotne niezłośliwe

   

  Śluzak jest najczęściej spotykanym nowotworem pierwotnym serca. Typowy pacjent w momencie diagnozy ma zazwyczaj około 50 lat oraz w 5-10 % zgłasza dodatni wywiad rodzinny w kierunku tego nowotworu. Częściej chorują kobiety. W większości przypadków śluzak zlokalizowany jest w lewym przedsionku serca, rzadziej spotyka się go w obrębie prawego przedsionka. Pozostałe lokalizacje (np. lewa komora) obserwowane są sporadycznie. U co trzeciego pacjenta śluzak wywołuje ogólnoustrojowe objawy, do których możemy zaliczyć:

  • stan podgorączkowy lub gorączkę,
  • utratę masy ciała,
  • zmiany skórne,
  • bóle stawowe,
  • objaw Raynauda,
  • laboratoryjne wskaźniki stanu zapalnego: leukocytozę, przyspieszone OB.

  Nierzadki jest przebieg bezobjawowy. Guz jest zwykle uszypułowany i może osiągnąć nawet 15 cm średnicy. Śluzak lewego przedsionka może utrudniać napływ krwi do lewej komory, co skutkuje objawami sugerującymi zwężenie zastawki mitralnej. Najczęściej śluzak objawia się:

  • odczuwaniem duszności,
  • zatorami obwodowymi,
  • napadową dusznością nocną (relatywnie rzadko),
  • uczuciem kołatania serca,
  • omdleniami,
  • zmiennymi zjawiskami osłuchowymi w zależności od ułożenia ciała pacjenta.

  Spośród pozostałych pierwotnych nowotworów niezłośliwych serca, na uwagę zasługują:

  • włókniaki brodawkowate – guzy te rosną na wsierdziu (czyli wewnętrznej warstwie mięśnia sercowego), najczęściej na zastawkach lewej połowy serca, a rzadziej w obrębie jego jam. Występują w każdej grupie wiekowej, nie mniej jednak najczęściej rozpoznawane są u osób w wieku około 60 lat;
  • włókniaki  – występują  przede wszystkim u dzieci oraz młodych dorosłych. Najczęściej mają one postać zmiany izolowanej, która jest zlokalizowana w obrębie ścian lewej komory serca;
  • tłuszczaki – guzy te rzadko wywołują objawy kliniczne, chociaż sporadycznie ich wielkość może osiągać nawet 15 cm i w tej sytuacji mogą one powodować:
  • objawy związane z mechanicznym zaburzeniem czynności serca,
  • zaburzenia rytmu czy przewodzenia,
  • nieprawidłową sylwetkę serca na zdjęciu RTG klatki piersiowej;
  • mięśniaki prążkowanokomórkowe – są one najczęstszymi nowotworami serca u dzieci, natomiast u osób dorosłych występują bardzo rzadko. Przeważnie lokalizują się w obrębie ścian komór serca oraz mają mnogi charakter. Większość ma tendencję do samoistnej regresji. Zwykle są składową genetycznie uwarunkowanej choroby tzw. stwardnienia guzowatego (choroby Bourneville'a-Pringle'a).

   

  Nowotwory pierwotne złośliwe

   

  Mięsaki reprezentują prawie wszystkie pierwotne nowotwory złośliwe serca. Ogólnie nowotwory te charakteryzują się gwałtownym przebiegiem, prowadzącym do śmierci pacjenta w ciągu tygodni lub miesięcy w wyniku zmian hemodynamicznych, naciekania miejscowego czy odległych przerzutów. Mięsaki zwykle zajmują prawą stronę serca, a z powodu ich gwałtownego wzrostu częste jest naciekanie osierdzia (łącznotkankowego worka w którym umiejscowiony jest mięsień sercowy) i zaciśnięcie (poprzez ucisk od zewnątrz) serca bądź żyły głównej. Czasami również występują po lewej stronie serca i mogą być mylone ze śluzakami.

   

  Nowotwory przerzutowe
   

  Zmiany przerzutowe w sercu rzadko są pierwszą manifestacją choroby nowotworowej. Najczęściej na zajęcie mięśnia sercowego wskazuje pojawienie się objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego lub powiększenie się sylwetki serca na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej, u chorego z wcześniej rozpoznanym procesem rozrostowym. Przerzuty do serca mogą szerzyć się:

  • poprzez bezpośrednie naciekanie (powoduje to powstanie guza wewnątrzsercowego),
  • drogą dużych żył  (j.w.),
  • drogą krwiopochodną (powoduje to zajęcie mięśnia sercowego),
  • drogą limfatyczną (najczęściej – powoduje to zajęcie osierdzia i nasierdzia).

  Szacuje się, że zaledwie 5 % przerzutów nowotworowych ma postać guza zlokalizowanego w jamach serca.

   

  Nowotwory serca – objawy chorobowe
   

  Objawy nowotworów serca zależą przede wszystkim od ich lokalizacji i wielkości, a w mniejszym stopniu od ich budowy histologicznej. Nawet łagodne histologicznie guzy mogą mieć złośliwy przebieg kliniczny. W przypadku gdy guz jest niewielkich rozmiarów i zlokalizowany jest w korzystnym miejscu nie powodując zaburzeń hemodynamicznych, może przez wiele lat pozostawać bezobjawowy i wykrywany jest przypadkowo.

   

  Guzy lewego przedsionka
   

  Guzy lewego przedsionka mogą powodować:

  • zwężenie ujścia mitralnego (czyli połączenia lewego przedsionka z lewą komorą),
  • zatorowość obwodową (a zatem udar niedokrwienny mózgu),
  • objawy zastoju w krążeniu płucnym,
  • omdlenia.
    

   

  Guzy prawego przedsionka

   

  Guzy prawego przedsionka mogą się objawiać się jako:

  • zatorowość płucna,
  • zwężenie ujścia trójdzielnego (czyli połączenia prawego przedsionka z prawą komorą),
  • niewydolność prawokomorowa,
  • zespół żyły głównej dolnej,
  • sinica,
  • zatorowość skrzyżowana.
    

   

  Guzy lewej komory

   

  Guzy w obrębie lewej komory są przyczyną:

  • zatorowości obwodowej,
  • zaburzeń rytmu i przewodzenia,
  • zaburzeń kurczliwości serca prowadzących do niewydolności serca.

   

  Guzy prawej komory

   

  Guzy prawej komory mogą powodować:

  • zatorowość płucną,
  • zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
  • zaburzenia rytmu i przewodzenia.

   

  Guzy warstwy nasierdziowej i osierdzia

   

  W przypadku zajęcia warstwy nasierdziowej i osierdzia objawy przypominają zapalenie osierdzia, a w szczególności groźne może okazać się wystąpienie tamponady serca (czyli nagromadzenia się nadmiaru płynu w worku osierdziowym).

   

  Guzy zastawek serca

   

  W razie zajęcia zastawek serca może wystąpić zatorowość obwodowa lub zatory do tętnic wieńcowych (powodujące niedokrwienie mięśnia sercowego).

   

  Nowotwory serca – badania pomocnicze

   

  Spośród badań obrazowych zastosowanie znajdują echokardiografia, tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MR), które są niezbędne do postawienia rozpoznania. Obrazowanie tętnic wieńcowych przy pomocy koronarografii jest zalecane u pacjentów powyżej 40 roku życia, u których planuje się w niedalekiej przyszłości wykonanie chirurgicznej resekcji guza. W przypadku guzów zlokalizowanych w jamach prawego serca, metodą pomocniczą w planowaniu dalszego leczenia może być przezżylna biopsja guza.

   

  Nowotwory serca – różnicowanie

   

  W diagnostyce różnicowej nowotworów serca należy uwzględnić:

  • skrzepliny w obrębie jam i zastawek serca,
  • wegetacje bakteryjne i grzybicze,
  • ciała obce, takie jak cewniki dożylne, urządzenia do przezskórnego zamykania ubytku przedsionkowo-komorowego, elektrody kardiowertera-defibrylatora czy stymulatora serca,
  • zwapnienia pierścienia zastawki mitralnej (syn. dwudzielnej),
  • odmiany anatomiczne prawego przedsionka serca.

   

  Nowotwory serca – leczenie

   

  Nowotwory pierwotne niezłośliwe

   

  W przypadku niezłośliwych nowotworów pierwotnych wskazane jest ich wycięcie chirurgiczne w warunkach krążenia pozaustrojowego podczas zabiegu kardiochirurgicznego. Takie postępowanie jest zasadniczo skuteczne, aczkolwiek śluzaki nawracają w 10-20 % przypadków pojawiających się rodzinnie i w około 1-2 % przypadków odosobnionych. Nawrót nowotworu najprawdopodobniej związany jest z mnogimi guzami w tych pierwszych oraz niedostatecznym wycięciem w tych drugich.

   

  Nowotwory pierwotne złośliwe

   

  Mięsaki w momencie pojawienia się objawów klinicznych mogą być zbyt zaawansowane, aby nadawać się do operacyjnego wycięcia. Chociaż istnieją pojedyncze doniesienia o paliatywnym leczeniu chirurgicznym, radio- i chemioterapią, to ogólne doświadczenia w leczeniu mięsaków są niepomyślne. Jedynym wyjątkiem wydaje się być mięsak limfatyczny, który może zareagować na połączenie chemio- i radioterapii.

   

  Nowotwory przerzutowe

   

  Ponieważ większość pacjentów z przerzutami do serca ma już rozsianą chorobę nowotworową, leczenie w tych przypadkach polega głównie na terapii nowotworu pierwotnego. Należy drenować objawowy wysięk w osierdziu lub wykonać perikardiocentezę (czyli nakłucie worka osierdziowego i odbarczenie płynu znajdującego się wewnątrz). Postępowanie takie może złagodzić objawy i opóźnić ponowną akumulację wysięku albo jej zapobiec.

  Autor: lek. Rafał Drobot
  Tagi: rak serca

  Newsletter

  Chcesz otrzymywać informacje
  o nowych artykułach i produktach?

  Facebook_icon    GooglePlus_icon    YouTube_icon    twitter_icon

  Copyright © 2012-2017 Wylecz.to All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

  Treści z serwisu wylecz.to mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.  

  Zamknij ten komunikat

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.