Amblyopia – przyczyny, objawy, badania, leczenie, operacja, ćwiczenia na leniwe oko

Amblyopia to zjawisko niedowidzenia przez jedno oko spowodowane przez określoną chorobę (wada refrakcji, zaburzenia budowy gałki ocznej, schorzenia wrodzone, np. zaćma). Zjawisko to jest pogłębiane przez mechanizmy neurologiczne w wieku dziecięcym. Polegają one na tym, że oko zdrowe zbiera bodźce ze świata i przesyła je do kory wzrokowej, która jeszcze bardziej hamuje widzenie z oka chorego. Jest mechanizmem adaptacyjnym, który wynika z plastyczności młodego mózgu. Leczenie leniwego oka jest długim i wymagającym procesem. Po nim należy wykonywać specjalne ćwiczenia.

Amblyopia – co to jest?

Niedowidzenie to niska ostrość wzroku, która nie została w pełni wypracowana od urodzenia. Rozwija się u dzieci, u których nie ma prawidłowego widzenia obuocznego. Leniwe oko (ang. lazy eye) daje objawy pogorszenia widzenia lub całkowitego zaniewidzenia. Do takiego zjawiska dochodzi wówczas, gdy informacja dochodząca do kory mózgowo-wzrokowej z jednego oka jest nieprawidłowa lub sprzeczna z informacją z drugiego oka.

Komórki kory mózgowej otrzymujące nieprawidłową informację są czynnie hamowane i przestają odpowiadać na bodźce wzrokowe. W ten sposób dochodzi do korowego tłumienia obrazu, który pada na dołeczek środkowy tego oka, co powoduje powstawanie czynnościowego mroczka środkowego. Przywrócenie prawidłowego stanu widzenia jest możliwe, kiedy poprawimy patrzenie okiem słabszym i wyłączymy z widzenia oko zdrowe. To powoduje odhamowanie komórek kory i poprawę ostrości wzroku. Jest to jednak możliwe wtedy, gdy narząd wzroku i kora mózgowa jeszcze się rozwijają, czyli w pierwszej dekadzie życia (do 10. roku życia).

Niedowidzenie (amblyopia) jest więc mechanizmem wyrównawczym, adaptacyjnym do sytuacji, w której oko słabsze pogarsza warunki patrzenia i przeszkadza oku lepszemu w uzyskiwaniu prawidłowych wrażeń wzrokowych. Mechanizmy takie nie rozwijają się u dorosłych, którzy często, aby lepiej widzieć, zasłaniają oko chore, np. powstałe na skutek porażenia lub zwyrodnienia plamki żółtej.

Niedowidzenie – jakie są przyczyny?

Najczęstsze przyczyny niedowidzenia to:

 • nieprawidłowa fiksacja spowodowana zezem lub nieprawidłową budową gałki ocznej;
 • wady refrakcji: anizometropia – znaczne wady powodują tłumienie oka zdrowego przez oko widzące lepiej;
 • osłabienie lub brak akomodacji;
 • brak odruchu konwergencji;
 • zasłonięcie jednego oka przez różnorakie procesy chorobowe uszkadzające jedno oko – zaćma wrodzona, blizny rogówki, wysięk w ciele szklistym, opadanie powieki zasłaniające źrenicę, całkowite zasłonięcie oka po urazie;
 • wrodzone uszkodzenia siatkówki w okolicy plamki, np. okołoporodowe wylewy do siatkówki, blizny siatkówki, toksoplazmoza wrodzona, zapalenie siatkówki, krwawienia do oka w pierwszych latach życia.

Za niedowidzenie mogą odpowiadać również przyczyny genetyczne (nie do końca poznane), np. rodzinnie występujące niedowidzenie.

Niedowidzenie na jedno oko

Niedowidzenie na jedno oko dzieli się w zależności od ostrości wzroku. Określa się je jako: dużego stopnia: V<5/50, średniego stopnia: 5/25<V<5/16 oraz małego stopnia: 5/12<V<5/5.

Anizometria to inaczej różnowzroczność (wada wzroku jednego oka). Powstaje wtedy, gdy różnica wady wzroku (tj. wady refrakcji) pomiędzy jednym a drugim okiem wynosi więcej niż 2,5 dioptrii. Obrazy powstające w tych oczach są różnej wyrazistości i ostrości, zatem widzenie obuoczne staje się znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Leniwe oko u dorosłych (amblyopia u dorosłych) to zez jednostronny (zez dotyczy jednego oka – zezuje tylko to jedno oko), ma nieprawidłowy odbiór bodźców wzrokowych na terenie kory wzrokowej płata potylicznego mózgu.

Uciekająceoko u dorosłych nie potrafi ustawić się w jednym miejscu przy patrzeniu w dany przedmiot. Powoduje to niemożność powstania obrazu w jednym punkcie siatkówki. Mózg nie potrafi odczytać wtedy takiego bodźca.

Amblyopia – badania

Polega na zebraniu wywiadu odnośnie przebiegu ciąży i porodu, wcześniejszych badań okulistycznych i stosowanego dotychczas leczenia. Badanie okulistyczne skupia się na:

 • badaniu ustawienia oczu i ruchomości w 9 kierunkach spojrzenia,
 • teście zasłaniania (ang. cover test, ablyopia test) – wykonywany do bliży i dali.

W teście zasłaniania pacjent patrzy na wprost w pokazywany przez badającego punkt i ma zasłanianie na przemian lewe lub prawe oko – obserwuje się zachowanie oka odsłoniętego i zasłoniętego w momencie jego odsłaniania.

W trakcie testu zasłaniania pacjent patrzy na wprost na pokazywany przez badającego punkt i ma zasłaniane, a następnie odsłaniane najpierw jedno, potem drugie oko.

Do pozostałych stosowanych badań należą: badanie ostrości wzroku z bliska i w dal; obiektywne badanie refrakcji (oftalmometria, skiaskopia); badanie fiksacji, czyli miejsca, którym pacjent patrzy – miejsce fiksacji ma bezpośredni związek z możliwą do uzyskania ostrością wzroku; badanie przedniego i tylnego odcinka gałek ocznych; badanie widzenia obuocznego.

Amblyopia – leczenie

Leczenie niedowidzenia okajest trudnym i długim procesem.

Leniwe oko u dziecka – leczenie

Leczenie leniwego oka u dziecka polega – jeżeli to możliwe – na usunięciu przyczyny, np. pełna korekcja wady wzroku (refrakcji), a w dalszej kolejności ćwiczeniu patrzenia leniwym okiem (ang. lazy eye). Najskuteczniejszą metodą leczenia jest zasłanianie oka z lepszą ostrością wzroku. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Przy słabej ostrości wzroku średniego lub dużego stopnia dziecko nie pozwoli na zasłonięcie dobrze widzącego oka. W innym przypadku zasłanianie uniemożliwia brak współpracy ze strony dziecka lub jego opiekunów. W takich sytuacjach dobre wyniki uzyskuje się wykorzystując penalizację, czyli „karanie”.

Im młodsze dziecko, tym większa plastyczność mózgu i większa szansa na poprawę. Rozpoczęcie leczenia po 7. roku życia zazwyczaj nie przynosi efektów. Niestety, im dziecko jest starsze, tym terapia wymaga od rodziców większego zaangażowania. U dorosłych nie możemy zastosować ćwiczeń korekcyjnych oka uciekającego (zez), ponieważ zanika adekwatna plastyczność kory wzrokowej. Amblyopia, czyli niedowidzenie na jedno oko, u dorosłych leczona jest operacyjnie, o ile jest to możliwe – w zależności od określonej przyczyny.

Leniwe oko – operacja u dorosłych

Jeżeli przyczyną niedowidzenia jednego oka jest rozpoznana choroba, należy dążyć do jej usunięcia, stosując: operację zaćmy wrodzonej oraz operację korygującą opadanie powieki.

Leniwe oko – ćwiczenia – jakie wykonywać?

Leczenie zespołu leniwego oka polega na obturacji, czyli zasłanianiu oka lepszego. Stosuje się różne gatunki obturatorów – plastry, opaski i opatrunki, gumowe krążki z przyssawką do okularów. Obturator powinien szczelnie zasłaniać wejście do oczodołu i uniemożliwić dziecku podglądanie bokiem.

Do wieku szkolnego obturator zakłada się na cały dzień, a jeśli dziecko chodzi do szkoły, to poza czasem zajęć szkolnych. Obturacja (zasłanianie oka u dziecka) wymaga częstych badań kontrolnych, w czasie których oznacza się dokładnie ostrość wzroku obu oczu, aby wcześniej wykryć zaburzenia ostrości i fiksacji oka zdrowego.

Penalizacja to sposób na leczenie syndromu leniwego oka. Różne jej rodzaje stosuje się w zależności od stopnia niedowidzenia, wady refrakcji, ustawienia gałek ocznych.

Penalizacja – sposób leczenia amblyopii

Ogólną zasadą w penalizacji w chorobie leniwego oka jest takie ustawienie widzenia, żeby oko słabiej widzące było używane częściej i miało lepsze warunki patrzenia niż to z lepszą ostrością wzroku. Uzyskuje się to przez podawanie długo działającego leku parasympatykolitycznego do oka lepszego. Przy niedowidzeniu oka lewego zakrapla się prawe i na odwrót.

Atropina powoduje rozszerzenie źrenic i poraża akomodację, oko widzi wówczas wyłącznie w dal i niewyraźnie z powodu aberracji sferycznych lub chromatycznych, powstających na obwodzie soczewki. Częstość podawania atropiny z odpowiednio dobranymi okularami zależy od indywidualnej wrażliwości, wieku oraz stopnia niedowidzenia dziecka. Najczęściej stosuje się 1 kroplę 0,25% atropinum sulfuricum co 2–3 dni. Ćwiczenia celownicze wykorzystują ruch oko–ręka. Malowanie, rysowanie i układanie klocków przy pomocy niedowidzącego oka poprawia odbieranie bodźców wzrokowych przez mózg i przyspiesza prawidłową fiksację oka. Penalizacja z bliska stosowana jest w niedowidzeniu dużego stopnia.

Oko lepiej widzące ustawia się do patrzenia w dal, następnie kropli się do niego atropinę i wyrównuje wadę refrakcji okularami. Do oka słabiej widzącego stosuje się ustawienie do patrzenia z bliska, wyrównuje wadę refrakcji i dokłada się dodatkowo + 3 dioptrie sferyczne. Powiększa to obraz na siatkówce, co ułatwia ustawienie dołeczka siatkówki na przedmiocie. Dzięki temu dziecko może posługiwać się okiem słabowidzącym na co dzień.

Penalizacja w dal stosowana jest w niedowidzeniu średniego stopnia. Do oka lepiej widzącego podaje się atropinę i wyrównuje wadę refrakcji okularami, następnie dokłada się 3 dioptrie +. Do oka słabiej widzącego stosuje się patrzenie w dal, wyrównuje wadę refrakcji, a w razie osłabienia akomodacji podaje się okulary dwuogniskowe. Dzięki temu można uzyskać widzenie obuoczne.

Metody ortoptyczne stosowane są w celu uzyskiwania prawidłowego widzenia obuocznego. Utrwalenie widzenia obuocznego można uzyskać również przez proste ćwiczenia leniwego oka (ang. lazy eye exercises), które mogą być wykonywane w domu. Przykładowo, czytanie z przeszkodą, np. czytanie tekstu przez drabinkę z listewek, co zmusza do płynnej naprzemiennej fiksacji.

Leniwe oko a prawo jazdy

Jeżeli u dorosłego występuje niedowidzenie jednooczne, ale zachowane jest widzenie w oku zdrowym i dodatkowo występuje odpowiednie pole widzenia, to może on ubiegać się o prawo jazdy w kategorii ABT. Według aktualnie obowiązującej ustawy, w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami w kategorii A, B lub T. Warunki są następujące:

 • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją,
 • pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°,
 • od powstania jednooczności lub diplopii upłynął przynajmniej rok.

Z widzeniem jednoocznym nie można zostać kierowcą zawodowym (kategorie CD), ponieważ do tego zawodu wymagane jest widzenie stereoskopowe, które występuje tylko przy widzeniu obuocznym. Jednak po wyleczeniu leniwego oka i kontrolnym badaniu okulistycznym uzyskujemy takie widzenie i możemy się ubiegać o prawo jazdy kategorii wyższych.

Bibliografia

 • Kański J. J., Okulistyka kliniczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997.
 • Niżankowska M. H., Podstawy okulistyki, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 2000.
 • Blanca R. Z., Tejedor J., Current concepts in the management of amblyopia. Clin. Ophthalmol., 2007, 1 (4): 403–414.
 • Yen M. Y., Therapy for amblyopia: a newer perspective. Taiwan J. Ophthalmol., 2017, 7, 2: 59–61.
Opublikowano: ; aktualizacja: 28.09.2018

Oceń:
4.4


Może cię

Niewyraźne widzenie – przyczyny nieostrego, rozmytego i zamglonego widzenia

Zaburzenia widzenia powstają na skutek uszkodzenia jednego z elementów układu wzrokowego: gałki ocznej, drogi wzrokowej ...

Zmęczone oczy i pogarszający się wzrok – jak poprawić jakość widzenia?

W trakcie całego życia oczy ciężko pracują, aby zapewnić nam jak najlepszą jakość widzenia w ...

Dlaczego wzrok pogarsza się wraz z wiekiem?

Pogorszenie wzroku wraz z wiekiem związane jest najczęściej ze zwyrodnieniem plamki żółtej. Jest to powoli ...

Ostry atak jaskry

Przyczyną ostrego ataku jaskry jest nagłe zamknięcie kąta przesączania przez nasadę tęczówki, co uniemożliwia odpływ ...

Dieta na dobry wzrok

Dieta na dobry wzrok zakłada, że w codziennym jadłospisie pojawią się produkty o wysokiej wartości ...

Ostrość wzroku a starzenie się organizmu

Procesy związane ze starzeniem się organizmu dotyczą każdej jego części, w tym również narządu wzroku. ...

Jak dbać o wzrok? Co robić by mieć zdrowe oczy?

Wzrok pogarsza się wraz z wiekiem. Przyczynę stanowi tu zwyrodnienie plamki żółtej. Istnieje wiele czynników ...

Zwyrodnienie siatkówki – przyczyny, objawy, leczenie

Zwyrodnienie siatkówki to bardzo szerokie pojęcie, obejmujące szereg chorób oczu, którym towarzyszą zmiany degeneracyjne siatkówki. ...

Wideo – Męty w oku

Częstym objawem zgłaszanym przez pacjentów u okulisty są męty fruwające przed okiem. Mętom mogą towarzyszyć ...

Witaminy na oczy

Właściwie zbilansowana dieta stanowi niezbędny czynnik w zachowaniu prawidłowych funkcji narządu wzroku. Jednakże w sytuacji, ...

Tabletki na oczy – co powinny zawierać i jakie wybrać?

Wraz z wiekiem dochodzi do pogorszenia widzenia. Pogłębiać może się również zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). ...

Jaskra związana z patologią soczewki

Zmiany patologiczne w obrębie soczewki oka mogą być przyczyną jaskry wtórnej zarówno otwartego, jak i ...

Komentarze i opinie (3)


Zmieniły się przepisy i osoba jednooczna moze zostać kierowcą zawodowym kat C ,D .

#Lord Dzień dobry Jaki przepis to reguluje będę wdzięczny za infi

#Rudy O transporcie drogowym z 2001 Wpisz na YT dr Dariusz kraśnicki Tam będziesz miał filmik , zawody dla jednookich
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon