Rak piersi – rodzaje, objawy, badania i rokowania

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. Na rozwój nowotworu wskazywać może pojawienie się zgrubienia, owrzodzenia, powiększenie węzłów chłonnych i powiększenie żył. Skuteczną metodą badań na raka piersi jest mammografia sutka oraz USG piersi. Podstawą diagnostyki jest dokładne badanie kliniczne i wywiad, przeprowadzone przez doświadczonego lekarza.

Nowotwór piersi

Zmiany nowotworowe w obrębie gruczołu piersiowego są najczęściej nowotworami łagodnymi. Jednakże znalezienie patologii w piersiach zawsze wywołuje obawy związane z występowaniem zmian złośliwych. Rak piersi jest bowiem najczęstszym nowotworem występującym w organizmie kobiety. Rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych w Polsce spowodował, iż współczynnik umieralności na raka piersi w populacji kobiet polskich zajmuje drugie miejsce, tuż po raku płuca (mimo większej ilości stwierdzanych przypadków raka płuca).

Niepokojące są dane wskazujące na ciągły wzrost częstości występowania raka piersi na przestrzeni ostatnich lat. Każdego roku, z powodu tej choroby, umiera w Polsce około 5000 pacjentek. Rak piersi występuje zazwyczaj u kobiet, jednakże jest on stwierdzany również u mężczyzn, w tym przypadku jego rokowanie jest znacznie gorsze, co związane jest z późną diagnozą i znacznym zaawansowaniem klinicznym. Rokowanie w raku piersi w przypadku kobiet nie jest złe, wg polskich danych z lat 2000-2002 przeżycia 5-letnie wynoszą około 74 proc.

Rak piersi – rodzaje

Wyróżnia się kilka rodzajów histopatologicznych rodzajów raka piersi (wywodzące się z dwóch tkanek – zrazikowej lub przewodowej):

 • rak sutka in situ (CIS), który charakteryzuje się mniejszą złośliwością, nie przekracza warstwy podstawnej. Wykazuje zatem nieinwazyjne tendencje. Istnieją dwa rodzaje tej patologii: postać zrazikowa LCIS oraz przewodowa DCIS. Operowane są tylko przypadki zmiany położonej w przewodach mlecznych piersi, będącej patologią o bardzo dużym ryzyku transformacji w raka inwazyjnego. Natomiast LCIS obecnie jest traktowany, jako zmiana zwiększająca ryzyko rozwoju raka, jednakże wymagająca jedynie częstej kontroli i obserwacji.
 • rak inwazyjny przewodowy (częstszy) i zrazikowy, przekraczające warstwę podstawną. Stanowią one największe zagrożenie dla kobiety, charakteryzują się zdolnością do przerzutowania.
 • raki o innym charakterze: rdzeniasty, śluzowy, brodawkowaty, apokrynalny, cewkowaty, z metaplazją. Są to nowotwory złośliwe o pośrednim ryzyku, których przebieg kliniczny wykazuje mniejszą agresywność.

Rak piersi – przyczyny

Powszechnie przyjęto, że rak sutka należy do nowotworów hormonozależnych. W dużym przybliżeniu można stwierdzić, iż na jego występowanie wpływają stężenia hormonów kobiecych i okres ich działania na organizm pacjentki. Zauważono jeszcze jedną zależność związaną ze zwiększeniem częstości występowania raka piersi. Mianowicie, nowotwór ten jest częściej spotykany w krajach ekonomicznie lepiej rozwiniętych, co łączone jest z niekorzystnymi zmianami stylu życia. Wśród czynników predysponujących do zwiększenia ryzyka występowania raka piersi wymienia się:

 • nierodność (brak posiadania dzieci),
 • późny wiek menopauzy,
 • wczesny wiek pierwszej miesiączki,
 • regularny cykl owulacyjny,
 • nadwagę,
 • palenie tytoniu,
 • inne choroby sutka, np. atypowy rozrost przewodowy lub zrazikowy.

Jednymi ze znaczących czynników predysponujących do zachorowania na raka piersi są: wcześniejsza radioterapia okolic klatki piersiowej oraz uprzednie stwierdzenie nowotworu złośliwego drugiej piersi u danej pacjentki.

Rak piersi a terapia hormonalna

Przez ostatnie lata istniały wątpliwości dotyczące wpływu doustnej antykoncepcji i hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na rozwój raka piersi. Badania naukowe wskazują na to, iż przyjmowanie antykoncepcji może nieznacznie wpływać na zwiększenie występowania raka piersi lub może nie wywierać żadnego wpływu. Wyniki prowadzonych analiz klinicznych są niejednoznaczne i nie można w chwili obecnej wskazać ostatecznych wniosków w tej materii.

Jednakże w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) składającej się z progestagenów i estrogenów u kobiet po menopauzie ryzyko to się nieznacznie zwiększa. W razie stosowania terapii samymi estrogenami wśród pacjentek po usunięciu macicy, istnieje brak zwiększonego ryzyka raka piersi, pod warunkiem rozpoczęcia leczenia hormonalnego 5 lat po wystąpieniu objawów menopauzy.

Rak piersi – przyczyny genetyczne

Przyczyny raka piersi w dużej mierze zależą od genów. Ostatnimi czasy szeroko komentuje się przyczyny genetyczne wystąpienia raka. W przypadku mutacji genów supresorowych typu BRCA1 i/lub BRCA2 istnieje ponad 50 proc. ryzyko zachorowania na raka sutka. W rodzinach, w których zdiagnozowano występowanie raka piersi wśród 3 lub więcej kobiet w I i II stopniu pokrewieństwa oraz jedno zachorowanie przed 50. rokiem życia ryzyko to jest również bardzo wysokie. Podobna sytuacja występuje w razie stwierdzenia choroby nowotworowej sutka u krewnej przed 40 rokiem życia. Mutacje genów p53, zespół Li-Fraumeni, zespół Cowdena, zespół Peutz-Jeghersa, również predysponują do występowania raka piersi. Kobietom dotkniętym tego rodzaju zaburzeniami dziedzicznymi proponuje się wczesne postępowanie diagnostyczne:

 • samodzielne badanie piersi od 18 roku życia,
 • badanie kliniczne sutków od 25 roku życia,
 • badania mammograficzne lub rezonansu magnetycznego co pół roku od 25 roku życia (minimum wiekowe – 10 lat przed najmłodszym zachorowaniem w danej rodzinie),
 • kontrole jajników co pół roku od 30. roku życia (w celu wykluczenie raka jajnika).

Ponadto, proponuje się kobietom obarczonym zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi zabiegi profilaktyczne usunięcia piersi i/lub jajników w wieku od 30 do 40 lat.

Rak piersi – objawy

Wczesna postać nowotworu nie daje zazwyczaj dostrzegalnych dolegliwości. Ból może pojawić się w zmianach znacznie zaawansowanych, jest bardziej charakterystyczny dla zmian łagodnych, takich jak ropnie czy torbiele. Podstawowym objawem raka piersi jest obecność guza, wyczuwalnego podczas badania palpacyjnego lub zniekształcającego kształt i obrysy piersi.

Czasami jest to tylko delikatnie zaznaczone pogrubienie lub stwardnienie tkanki. W przypadku zmian zaawansowanych z przerzutami, możliwe jest wybadanie powiększonych węzłów chłonnych, najczęściej w obrębie pachy po stronie zmiany lub w okolicy nadobojczykowej czy szyjnej.

W przypadku zmiany, która jest klinicznie zaawansowana miejscowo, najczęściej stwierdza się następujące objawy:

 • zaciągnięcie skóry lub brodawki sutkowej,
 • objaw skórki pomarańczowej,
 • owrzodzenie klatki piersiowej, skóry,
 • guzki satelitarne odchodzące od guza,
 • rumień, stan zapalny, obrzęk,
 • poszerzenie żył powierzchownych, widocznych przez skórę.

Osobne, specyficzne objawy dają tzw. guzy zapalne, agresywne raki, szybko rozrastające się i często dające przerzuty drogą krwionośną. Pierś chorej w tym przypadku jest obrzęknięta, bolesna i zaczerwieniona. Kolejną odmiennością jest rak rozwijający się w przebiegu choroby Pageta. Chora skarży się na obecność patologicznego owrzodzenia w obrębie brodawki sutkowej, które krwawi, jest bolesne i pogrubiałe.

Przerzuty raka piersi

W przebiegu raka piersi występują przerzuty do narządów dalekich. Dają one określone objawy w zależności od swej lokalizacji. W przypadku zmian w kościach pacjentki skarżą się na dolegliwości bólowe, występowanie złamań patologicznych.

W razie przerzutów do mózgu spotyka się różne rodzaje objawów ogniskowych. Istnieje również ryzyko rozwoju wznów lokalnych (pojawienie się oznak nowotworu po okresie całkowitej remisji) u chorych, które przeszły zabiegi usunięcia nowotworu (często wraz z piersią). Pacjentki powinny zwracać uwagę na wszelkie zmiany wyglądu blizny, jej pogrubienie, przebarwienie, obecność guzków czy owrzodzeń. W przypadku ich wystąpienia, należy od razu zgłosić się do lekarza specjalisty celem wykonania kontroli onkologicznej.

Rak piersi – diagnostyka

Podstawą diagnostyki raka piersi jest dokładne badanie kliniczne i wywiad, przeprowadzone przez doświadczonego lekarza. Palpacyjnie jest on w stanie stwierdzić obecność guzowatych zmian położonych w obrębie piersi. Podobnie kobieta wykonując comiesięczne samodzielne badanie piersi może natrafić na podejrzane zmiany w ich strukturze. Niestety badanie palpacyjne nie jest metodą wystarczająco czułą dla małych zmian. Palpacja jest w stanie wykryć guzy, gdy są na tyle duże, że ich stopień zaawansowania jest zbyt wysoki.

Skuteczną metodą badań przesiewowych jest mammografa sutka (badanie radiologiczne polegające na wykonaniu zdjęć obu piersi osobno, w dwóch projekcjach). Ponadto stosuje się USG piersi, które jest przeznaczone dla kobiet posiadających „gęstą” strukturę sutka. Warto zaznaczyć, że jest ono tylko uzupełnieniem diagnostyki, której podstawą powinno pozostać badanie mammograficzne.

W przypadku kobiet obarczonych dużym dziedzicznym ryzykiem nowotworu piersi stosuje się rezonans magnetyczny. Ponadto jest on skuteczny w ocenie odpowiedzi na chemioterapię, po operacjach oszczędzających i rekonstrukcyjnych oraz w razie niejednoznacznego charakteru zmiany w pozostałych metodach (dla zmian o średnicy 5-10mm).

Biopsja piersi

W momencie znalezienia przez diagnostę zmiany podejrzanej lub wymagającej wykluczenia potencjału złośliwego wykonuje się biopsję piersi. Obecnie stosuje się 3 rodzaje biopsji:

 • cienkoigłową – pozwala na pobranie komórek z danej zmiany. Jest to jednak badanie oceniające jedynie cytologię guza (cechy złośliwości komórek), nie pozwala na ocenę architektoniki tkanki. Zatem w tym przypadku nie można odróżnić raka inwazyjnego od przedinwazyjnego. Ponadto ocena receptorów steroidowych oraz HER2 (służących ocenie możliwości zastosowania hormonoterapii i terapii celowanej) jest niemożliwa;
 • gruboigłowa – pozwala na pobranie dużego fragmentu tkankowego, w którym można stwierdzić cechy naciekania i dokonać pełnej analizy histopatologicznej;
 • chirurgiczna wycinająca – polega na wycięciu danej zmiany z marginesem tkanki zdrowej. Jest zdecydowanie bardziej inwazyjna, ponieważ wiąże się z poważniejszym zabiegiem chirurgicznym, daje jednak pełen obraz patologii i cechuje się małą liczbą wyników fałszywie ujemnych.

Należy zaznaczyć, że bez pobrania przez histopatologa materiału do oceny, nie możemy mówić o pełnym procesie diagnostycznym i pewnym rozpoznaniu zmiany złośliwej.

W przypadku zmian niepalpacyjnych nie wiadomo, gdzie wbić igłę do pobrania materiału. W tej sytuacji pomocna jest biopsja stereotaktyczna. Polega ona na pobieraniu materiału tkankowego z podejrzanych miejsc, dzięki wykonywaniu zabiegu pod kontrolą aparatu do ultrasonografii lub mammografii. Gdy w ten sposób zlokalizuje się zmianę i pobierze materiał do oceny histopatologicznej, można w danym miejscu pozostawić znacznik, który pomoże w określeniu zakresu ewentualnej operacji.

Mammografia a rak piersi

Z tego powodu w Polsce (tzw. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”) oficjalnie zalecono wykonywanie mammografii raz na dwa lata w wieku od 50 do 69 roku życia, czyli w okresie, w którym pacjentki czerpią z niej największe korzyści. Mammografia niekiedy prowadzi do otrzymywania wyników fałszywie dodatnich, co skutkuje niepotrzebnymi zabiegami inwazyjnymi i cierpieniem kobiety. Natomiast w przypadku wyników fałszywie ujemnych czujność lekarza i pacjentki spada, prowadząc nieraz do dramatycznych skutków.

Badanie USG piersi stanowi uzupełnienie oceny mammograficznej, służące częściowemu zniwelowaniu wyżej wymienionych problemów diagnostycznych. Stosowane jest w przypadku posiadania przez kobietę piersi tzw. „gęstych”, zawierających duże ilości tkanki gruczołowej (stan ten występuje u młodszych pacjentek). Ocena w USG zazwyczaj pozwala na rozróżnienie zmian ogniskowych o charakterze łagodnym od nowotworów złośliwych (choć nie zawsze jest to możliwe do stwierdzenia z absolutną pewnością). Należy pamiętać, że tylko badanie histopatologiczne pozwala na stuprocentowe rozpoznanie zmiany złośliwej. Badania przesiewowe i diagnostyczne są tylko jednym z elementów lekarskiej oceny patologii piersi.

Rak piersi – profilaktyka wtórna

Profilaktyka raka piersi stosowana u kobiet bez obciążającego wywiadu jest diametralnie inna. Zaleca się comiesięczne regularne badanie piersi. Kobieta powinna nauczyć się struktury własnych gruczołów sutkowych, aby w razie potrzeby wykryć zmianę w ich budowie i zgłosić się do lekarza. Jednak mimo szczytnych założeń tego badania, nie wpływa ono na zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi.

Kolejną zalecaną procedurą jest badanie kliniczne piersi przez lekarza specjalistę. Amerykańskie zalecenia mówią o powtarzaniu tego badania co 3 lata u kobiet w wieku 20-39 lat. Mammografia stała się bardzo popularną metodą przesiewowego poszukiwania zmian nowotworowych w gruczołach piersiowych. Zalecana jest coroczna kontrola radiologiczna kobiet powyżej 40 roku życia. Jednakże ocena struktury piersi między 40 a 49 rokiem życia nie należy do prostych. Pierś w tym okresie wykazuje jeszcze budowę gruczołową, charakterystyczną dla wieku reprodukcyjnego.

Rak piersi – ocena wycinka

Histopatologiczna ocena zmiany patologicznej (ocena wycinka zmiany pod mikroskopem) dzięki biopsji gruboigłowej lub wycinającej, pozwala na ocenę stopnia złośliwości, typu histologicznego raka oraz na wykrycie receptorów steroidowych i typu HER2. Pozwala to na zaplanowanie leczenia i wybór ewentualnej metody postępowania.

Istnieją trzy zasadnicze metody terapeutyczne:

 • leczenie chirurgiczne,
 • leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia i terapia celowana przeciwciałami monoklonalnymi),
 • radioterapia.

Metoda oszczędzająca

Dla kobiety jej pierś jest szczególną częścią ciała, związaną z atrybutami kobiecości. Dlatego powstała oszczędzająca metoda leczenia raka piersi. Składa się ona na kilkuetapowy proces terapeutyczny: chirurgiczne wycięcie zmiany (lumpektomia – czyli usunięcie guza z 1 cm marginesu lub kwadrantektomia polegająca na wycięciu guza z 3 cm marginesu tkanek zdrowych z fragmentem skóry nad guzem) wraz z usunięciem węzłów chłonnych i następczą radioterapią piersi.

Zabiegi tego rodzaju są możliwe jedynie w przypadku stwierdzenia określonych warunków, wskazujących na mniejszy stopień zaawansowania raka, takich jak:

 • brak wieloogniskowości guza,
 • I i II stopień kliniczny zaawansowania,
 • guz nie większy niż 3 cm,
 • brak rozległych mikrozwapnień,
 • wcześniejsza radioterapia lub zabieg operacyjny piersi.

Operacje na raka piersi

Kolejną opcją chirurgiczną jest mastektomia prosta (usunięcie piersi), bez limfadenektomii (usunięcia węzłów pachowych) lub ewentualnie z pobraniem węzła wartowniczego. Mastektomię stosuje się w przypadku rozsianych zmian typu DCIS lub wznowy miejscowej po operacji pierwotnie oszczędzającej. Warto tutaj wytłumaczyć różnicę w dwóch wyżej wymienionych procedurach pobierania węzłów chłonnych.

Limfadenektomia pachowa polega na wycięciu wszystkich węzłów chłonnych znajdujących się w obrębie dołu pachowego. Natomiast biopsja węzła wartowniczego jest procedurą oszczędzającą. W okolicę guza podaje się znacznik (radioizotop lub określony barwnik), następnie spływa on naczyniami chłonnymi do pierwszego napotkanego węzła. Jest to miejsce preferowanego spływu chłonki z danej zmiany, gdzie istnieje największe ryzyko występowania przerzutów. Jeśli w tak oznaczonym węźle, po jego usunięciu, nie znajduje się komórek nowotworowych, to szanse na istnienie przerzutów w innych węzłach chłonnych tej okolicy jest małe, a zabieg limfadenektomii zbędny.

W przypadku raków zaawansowanych miejscowo, których nie można zakwalifikować do przeprowadzenia zabiegów oszczędzających, wykonuje się u pacjentek amputację piersi (amputację radykalną zmodyfikowaną) polegającą na usunięciu całej piersi z wycięciem węzłów pachowych i pozostawieniu obu mięśni piersiowych.

Rak piersi – radioterapia

Nieodłączną częścią procesu leczenia raka piersi jest również radioterapia miejsca operowanego lub pól pachowych, nadobojczykowych (ze względu na lokalizację węzłów chłonnych). Stosuje się ją jak podstawowy element terapii oszczędzającej opisanej powyżej, w przypadku guzów o średnicy powyżej 5 cm, przy zajęciu ponad 4 węzłów chłonnych dołu pachowego i naciekania torebki jakiegokolwiek wyciętego węzła chłonnego.

Ponadto wskazaniem do radioterapii uzupełniającej jest naciekanie mięśni piersiowych i dodatnie marginesy wyciętej zmiany (to znaczy, że nie zachowano podczas operacji koniecznego marginesu zdrowych tkanek).

Chemioterapia w raku piersi

W leczeniu systemowym raka piersi stosuje się chemioterapię. Jest to dość obciążający zdrowie proces terapeutyczny (leki stosowane w chemioterapii są wysoko szkodliwe dla guza, ale niestety też dla m.in. nerek, szpiku, układu nerwowego czy gonad). Stosuje się ją w przypadku niekorzystnych czynników predykcyjnych, takich jak duża wielkość guza, wysoki stopień złośliwości, zajęcie węzłów chłonnych. Leczenie takie stosuje się, jako uzupełnienie po zabiegu operacyjnym.

Istnieją jednak metody, w których można stosować zarówno chemioterapię, jak i radioterapię przed zabiegiem operacyjnym. Służą one zmniejszeniu wielkości guza i stosuje się je w wysokich stopniach zaawansowania nowotworu, celem umożliwienia wykonania pierwotnej operacji usuwającej raka piersi. Radioterapia i chemioterapia przy raku piersi są również podstawą leczenia paliatywnego, w przypadku skrajnie zaawansowanych raków piersi, wznów oraz przerzutów dalekich.

Rak piersi – leczenie hormonami

W przypadku występowania na komórkach nowotworowych receptorów dla steroidów (estrogenów i progesteronu) możliwe jest stosowanie hormonoterapii. Zmiana środowiska hormonalnego w okolicy guza może wpłynąć pozytywnie na eliminację komórek guza.

W hormonoterapii stosowany jest powszechnie tamoksifen. Oprócz niego stosuje się analogi gonadoliberyn, które powodują kastrację farmakologiczną (pacjentki niestety cierpią wtedy z powodów objawów sztucznie wywołanego klimakterium).

Rak piersi – terapia celowana

Nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi są terapie celowane przeciwciałami monoklonalnymi. Przykładem może być blokowanie receptora dla nabłonkowego czynnika wzrostu HER2. Jest to metoda zmniejszająca nieopanowaną proliferację komórek nowotworowych, jednak może być stosowana tyko u tych chorych, które wykazują na komórkach guza nadekspresję receptora HER2.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Badanie piersi

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u ...

Rak sutka a badania genetyczne

Mutacje poszczególnych onkogenów wiążą się z rozwojem nowotworów w ściśle określonych typach komórek, w tym ...

Rak sutka

Rak sutka budzi przerażenie wśród milionów kobiet na całym świecie. To najczęstszy nowotwór złośliwy występujący ...

Wideo – Rak piersi

Rak piersi (a dokładniej: rak gruczołu sutkowego) jest pierwszym nowotworem u kobiet pod względem częstości ...

Rak przewodowy sutka – objawy, leczenie i rokowania

Rak sutka jest nowotworem złośliwym stanowiącym ogromny problem onkologiczny. Od kilkudziesięciu lat obserwowana jest tendencja ...

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Nowotwory sutka dzielą się na łagodne i złośliwe. Najczęściej diagnozowany jest rak przewodowy sutka. Pierwszym ...

Nowotwory piersi – jak rozpoznać łagodne i złośliwe zmiany w piersiach?

Guzek w piersi wykrywany jest często przez kobiety w czasie samobadania lub przez lekarza podczas ...

Wideo – Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Powiększanie biustu

Operacja powiększania piersi staje się coraz popularniejsza. Najczęściej piersi powiększają młode kobiety, które nie są ...

Życie i seks po usunięciu piersi (mastektomii)

Życie po usunięciu piersi, zabiegu bardzo okaleczającym i obciążającym każdą kobietę bardzo się zmienia. Leczeniu ...

Rak zapalny piersi

Rak zapalny sutka jest rzadkim, lecz bardzo agresywnym typem nowotworu piersi. Głównymi objawami są zaczerwienienie, ...

Wskazania do mastektomii

Mastektomia jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całej piersi lub jej części. Wykonywany jest ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon