Forum medyczne portalu Wylecz.to - Rejestracja

Regulamin Serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.wylecz.to (dalej „Serwis”).  oraz otrzymania świadczeń usług drogą elektroniczną (dalej „Usługa”) jest dokładne zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu Serwisu (dalej „Regulamin”) oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Regulamin i Polityka Prywatności nie zostaną zaakceptowane, należy bez zbędnej zwłoki zaprzestać korzystania z Serwisu.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.wylecz.to. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A, e-mail: [email protected]edia.pl (dalej „Administrator”)

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Serwis utrzymywany jest głównie z przychodów, które są osiągane z publikowanych reklam. Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. W związku z tym Administrator nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik korzystając ze stron zewnętrznych oświadcza, że działa na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Użytkownik ma świadomość i zgadza się na zapoznanie reklam, które umieszczone są na Serwisie.

 5. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna i dotyczy jedynie korzystania z Usług dodatkowych.

 6. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Żadne działania Użytkownika Serwisu nie mogą naruszać praw osób trzecich i być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych

 1. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

a. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez dokonania rejestracji celem korzystania z Serwisu, lub po dokonaniu rejestracji celem uzyskania dostępu do Usług dodatkowych;

b. Serwis –strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.wylecz.to.

c. Forum – usługa dodatkowa świadczona przez Administratora, dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie.

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz dodawanie komentarzy jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

 2. Dostęp do Forum, będzie możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Szczegóły oraz zasady korzystania z Forum określone są w Regulaminie Forum.

 3. Pełen zakres Serwisu dostępny jest nieodpłatnie i bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności dokonania rejestracji, z wyjątkiem Forum. W ramach Serwisu mieści się między innymi możliwość przeglądania i zapoznawania się z zamieszczanymi przez Administratora na stronach Serwisu treściami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym artykułami, wywiadami, zdjęciami, plikami multimedialnymi i innymi publikacjami dotyczącymi promocji i ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia oraz pielęgnacji urody.

 4. Użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy do materiałów i artykułów umieszczonych w Serwisie.

 5. Administrator będzie wyświetlał komentarz wyłącznie w czasie nie dłuższym niż wyświetlany materiał lub artykuł, którego konkretny wpis dotyczy.

 6. W zakresie komentarzy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia rozdziału IV i V Regulaminu Forum. Dodając komentarz Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać ww. postanowienia.

 7. Administrator będzie informował w sposób widoczny na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i przyczynach zmian.

 1. Informacje na temat zdrowia

 1. Przed wykorzystaniem informacji uzyskanych z zamieszczonych w Serwisie publikacji, w tym informacji z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, Użytkownik powinien bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Żadne z udzielanych w ramach Serwisu informacji nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.

 2. Udzielane w ramach Serwisu informacje, w jakiejkolwiek postaci – w tym w publikowanych w Serwisie artykułach, wywiadach, filmach, zdjęciach i wszelkich innych formach przekazu, stanowią jedynie informację o charakterze poglądowym, informacyjnym i edukacyjnym,  na której Użytkownik nie powinien opierać decyzji o zastosowaniu bądź niezastosowaniu produktów leczniczych, wyborze sposobu leczenia lub terapii, bądź o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i podjęcia leczenia  powinien zasięgnąć porady lekarskiej w drodze osobistej konsultacji i przeprowadzenia odpowiednich badań.

 3. Wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek publikacjach zamieszczonych w Serwisie lub otrzymanych przez Użytkownika w ramach świadczonych przez Serwis Usług mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny i w związku z tym żadnej tego rodzaju informacji nie należy rozumieć jako:

a. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b. badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

c. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

d. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

e. braku bądź konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

f. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

g. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

 1. Umieszczenie w Serwisie informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią . Użytkownik podejmując decyzje o zastosowaniu produktu, badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, działa na własną odpowiedzialność.

 2. Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji Serwisu ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób. Przed użyciem jakiegokolwiek leku, o którym informacja znajdzie się w publikacji Serwisu Użytkownik bezwzględnie powinien zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, a także skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

 1. Warunki techniczne

 1. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera

b. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

 1. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Administratorowi.

 2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, który korzysta z usług dodatkowych (Forum) w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta lub Serwisu.

 5. Jeżeli Użytkownik nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się listownie z Administratorem pod adresem: HF Media sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest HF Media Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.

 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 1.  Prawa autorskie

 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, którymi Administrator nie posługuje się przy świadczeniu Usług i za które nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 3. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1191). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja, artykuł, opinia, zdjęcie, opracowanie i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Administratora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora.

 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail [email protected]

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Regulamin Forum

 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin ( dalej „Regulamin Forum”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z forum Serwisu internetowego Wylecz.to znajdującego się pod adresem internetowym www.wylecz.to (dalej „Forum”).

 2. Postanowienia Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu.

 4. Przedmiotem usługi jest udostępnienie Użytkownikowi umieszczania komentarzy na Forum celem wyrażenia indywidualnych opinii i wymianie poglądów zgodnie z Regulaminem Forum.

 5. Korzystanie z Forum Serwisu wymaga dokonania rejestracji.

 1. Warunki rejestracji

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie korzystania z Forum.

 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez:

a. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu,

b. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego, który będzie umieszczony na Forum:

 • login Użytkownika,

 • adres poczty elektronicznej,

 • hasło.

c. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych:

d. aktywację konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika, który dokonał aktywacji konta.

 1. Warunki techniczne

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;

b. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

 1. Prawa oraz obowiązki Administratora i Użytkownika

 1. Administrator nie będzie świadczył Usług przechowywania i publikowania wpisu na Forum, którego treść będzie niezgodna z wymogami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.

 2. Administrator będzie wyświetlał wpis wyłącznie w czasie nie dłuższym niż wyświetlany wątek na Forum, którego konkretny wpis dotyczy.

 3. Administrator może dokonać automatycznej publikacji obok wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwil zamieszczania wpisu.

 4. Jeżeli wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu. Administrator jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.

 1. Treści niedopuszczalne

 1. Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zastosowanie się Użytkowników do treści porad innych Użytkowników Forum. Użytkownik czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, zawartych na Forum należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Forum. Udzielane przez Użytkowników informacje i/lub porady z uwagi na ich świadczenie przez internet nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.

 3. Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści zamieszczone na Forum przez innego Użytkownika są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum, powinien poinformować Administratora o tym fakcie. Wszelkie uwagi należy kierować na adres [email protected].

 4. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na forum poprzez umieszczenie wpisów oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem, Regulaminem Serwisu lub Regulaminem Forum.

 6. Administrator powiadomi Użytkownika Serwisu o usunięciu zamieszczonych przez niego materiałów.

 7. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli uważa, że zachodzi uzasadniona potrzeba. Dotyczy to szczególnie wpisów, których treść jest niezgodna z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.

 8. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej osoby.

 9. Niedozwolone jest publikowanie w szczególności wpisów, które zawierają:

a. treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc lub totalitarny ustrój państwa

b. wulgaryzmy,

c. reklamy,

d. treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik,

e. treści niezgodne z prawem,

f. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

g. treści stanowiące formę czynu karalnego przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prywatność,

h. treści promujące działania nielegalne,

i. treści pornograficzne,

j. działania promocyjne i komercyjne Użytkownika,

k. treści propagujące przemoc,

l. treści obraźliwych, zniesławiających i kompromitujących osoby trzecie lub innych Użytkowników,

m. promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej,

n. treści zawierające oprogramowanie lub informacje, które mogą naruszać szkodliwe lub niszczące, elementy dla serwisów informatycznych,

o. treści zawierające poradę lekarską lub medyczną.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest HF Media Sp z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.

 2. Rejestrując się w celu korzystania z Forum, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Serwis.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.

 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu Forum mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Forum na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie Forum, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu Forum przez Użytkownika.