Zespół Goldenhara – co to jest, jakie są objawy i leczenie?

Brak zdjęcia

18 lipca 2018

Zespół Goldenhara to choroba genetyczna dająca szereg ciężkich objawów w postaci deformacji i narządowych. Nie wyklucza się, że przyczyną choroby są także czynniki środowiskowe. Objawy widoczne są szczególnie w obrębie twarzy – oczy, jamy ustnej, uszu. Do tego dołączają się wady niem wszystkich narządów, w tym układu ruchu. Leczenie zespołu Goldenhara jest wielospecjalistyczne, zależne od przypadku i rozległości wad wrodzonych.

Co to jest zespół Goldenhara, jaka jest zachorowalność?

Wady wrodzone rozpoznaje się nawet u 4 proc. żywo urodzonych noworodków. Ich powstawanie, w zależności od rodzaju, wiąże się z genetyką, narażeniem płodu na czynniki szkodliwe takie jak alkohol czy narkotyki, zażywaniem w trakcie ciąży niektórych leków, a także z przebyciem zakażeń wewnątrzmacicznych. Najczęściej występujące wady wrodzone dotyczą serca i układu nerwowego. Dużo rzadziej występują wady złożone, mogące dotyczyć wielu narządów i charakteryzujące się mnogością objawów klinicznych. Jednym z takich schorzeń jest zespół Goldenhara rozpoznawany z częstością 1:5600.

Zespół Goldenhara znany jest pod wieloma nazwami, niektóre z nich to: dysplazja oczno-uszno-kręgowa (oculo-auriculo-vertebral dysplasia, OAV dysplasia), spektrum oczno-uszno-kręgowe (oculo-auriculo-vertebral spectrum, OAV spectrum), zespół pierwszego i drugiego łuku skrzelowego (1st and 2nd branchial arch syndrome), połowiczny niedorozwój twarzy (hemifacial microsmia, HFM), dysplazja boczna twarzy (lateral facial dysplasia) i mikrosomia twarzoczaszki lub połowy twarzy (craniofacial/hemifacial microsomia).

Zespół Goldenhara został po raz pierwszy opisany w połowie XX wieku przez Maurice’a Goldenhara – amerykańskiego okulistę. Częstość zachorowań nie jest duża. Zespół ten występuje u mniej niż 0,02 proc. żywo urodzonych dzieci, częściej rozpoznawany jest u chłopców (3:2). Najczęściej charakteryzuje go jednostronna hipoplazja struktur twarzoczaszki, co oznacza niedorozwój połowy twarzy dziecka, łatwo zauważalna jest asymetria rysów twarzy.

Do cech dysplazji oczno-uszno-kręgowej należy także: deformacja gałki ocznej, deformacja małżowiny usznej, niedorozwój mięśni mimicznych twarzy, rozszczep wargi i podniebienia oraz wady kręgosłupa. Dzieci dotknięte tym zespołem są zwykle zbyt małe w stosunku do wieku płodowego, w jakim przyszły na świat. Niska masa urodzeniowa, niedorozwój mięśni mimicznych twarzy i wady podniebienia prowadzą do poważnych problemów z pobieraniem przez dziecko pokarmu.

Czy zespół Goldenhara jest dziedziczny, czy można się zarazić?

Jak na razie nie znamy mutacji odpowiedzialnej za powstawanie zespołu Goldenhara, świadczy to o bardziej skomplikowanym mechanizmie jego powstawania, który łączy ze sobą prawdopodobnie czynniki środowiskowe i genetyczne. Elementy wchodzące w skład klasycznego obrazu zespołu pierwszego i drugiego łuku skrzelowego są częstą komponentą bardziej znanych zespołów genetycznych.

Dodatkowo około 2 proc. przypadków zespołu Goldenhara może być tłumaczone mutacją obejmującą 14. chromosom, a konkretnie locus 14q32. Zwykle mutacja ta dziedziczona jest autosomalnie dominująco, co oznacza, że w przypadku obecności tej mutacji u jednego z rodziców, szansa na urodzenie się zdrowego dziecka wynosi 50 proc.

Należy jednak pamiętać, że 98 proc. dzieci zdiagnozowanych z dysplazją boczną twarzy, nie jest obciążona mutacją chromosomu 14. przekazaną od rodziców, a tło genetyczne schorzenia nie jest jasne. W przypadku urodzenia chorego dziecka, szanse na to, że kolejne dziecko będzie zdrowe wynoszą około 97 proc. - nie dotyczy to jednak przypadków gdy jeden z rodziców jest obciążony mutacją locus 14q32.

Nie można zarazić się zespołem Goldenhara, gdyż jest to choroba genetyczna. Nie można w tym przypadku mówić o drogach zakażenia.

Zespół Goldenhara – jakie są przyczyny?

Pomimo wielu badań ciągle nie udało się jednoznacznie określić przyczyn występowania dysplazji bocznej twarzy. Część badaczy uważa, że ryzyko jest większe w przypadku różnego typu zaburzeń fizjologicznego przebiegu ciąży, nieprawidłowości związanych z rozwojem naczyń krwionośnych płodu na samym początku embriogenezy, ciąży bliźniaczych rozwijających się z jednej komórki jajowej, a także kiedy do zapłodnienia doszło pozaustrojowo (IVF).

Pamiętajmy jednak o domniemanej komponencie genetycznej w większości przypadków dysplazji oczno-uszno-kręgowej i udowodnionej w rzadkich (3 proc.) przypadkach dziedzicznego zespołu Goldenhara.

Objawy zespołu Goldenhara w obrębie twarzy

Choroba Goldenhara charakteryzuje się mnogością objawów, które mogą ale nie muszą stanowić o jego rozpoznaniu. Objawy w przebiegu tej dysplazji dotyczą wielu narządów i układów. W przypadku twarzy objawy częściej występują jednostronnie, obustronne występowanie anomalii rozwojowych dotyczy 1 na 10 dzieci urodzonych z zespołem Goldenhara. Zaburzenia czynności innych narządów dotyczą 50 proc. chorych.

Objawy oczne, ze strony narządu wzroku to: skórzaki rogówki, cysty podspojówkowe tłuszczowo-skórzaste, ptosis – opadanie powieki górnej, niepełne rozwinięcie powieki dolnej, szczelina błony naczyniowej oka (coloboma) – częściowy ubytek tęczówki, naczyniówki, ciała rzęskowego, siatkówki, a czasem i nerwu wzrokowego, zaćma, małoocze lub bezocze (brak oka), zez, wytrzeszcz.

Objawy ze strony narządu słuchu to: deformacja małżowiny usznej lub ich brak małżowin usznych (anocja), wyrośla przeduszne, zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, niedosłuch, anomalie w budowie elementów ucha środkowego i wewnętrznego.

Objawy ze strony jamy ustnej: to rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, rozszczep twarzy – rozszczep ustno-uszny makrostomia – duże usta. Może pojawić się niedorozwój jamy ustnej. Częste są wady zgryzu i wady zębowe. U części dzieci obserwuje się zaburzenia rozwoju mowy i przyjmowania pokarmu spowodowane niedorozwojem mięśni gardła i jamy ustnej. Dentyści muszą mierzyć się z hipoplazją szkliwa zębów, późniejszym ich wyrzynaniem. Zdarzają się zęby nadliczbowe i wady zgryzu.

Objawy narządowe zespołu Goldenhara

Najbardziej zauważalnesą opisane powyżej wady w obrębie twarzy. Tymczasem choroba Goldenhara to także cały szereg wad narządowych. Jest to między innymi ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) oraz tetralogia Fallota (ToF) – prawostronne położenie aorty, VSD, zwężenie tętnicy płucnej, przerost prawej komory.

Objawy ze strony układu moczowego to nerka ektopowa – nerka nieprawidłowo położona lub brak nerki. Zdarzyć się może wodonercze, obecne są wady moczowodów.

Objawy ze strony przewodu pokarmowego to: zarośnięcie przełyku i towarzysząca mu często przetoka tchawiczo-przełykowa, zarośnięcie odbytu.

Objawy ze strony układu oddechowego to: nieprawidłowości budowy krtani, tchawicy i płuc.

Zaburzenia rozwojowe układu ruchu – stopy końsko-szpotawe, agenezja kości promieniowej.

Objawy ze strony układu nerwowego i kręgosłupa

Zespół Goldenhara u dzieci daje także cały szereg objawów w układzie ruchu. Dominują wady kręgów – skolioza, zrośnięcie kręgów szyjnych. Inne objawy to:

 • przepuklina mózgowa związana z zaburzeniami rozwoju czaszki,
 • łagodne nowotwory układu nerwowego: tłuszczaki, potworniaki, torbiele skórzaste,
 • zaburzenia gyryfikacji (bruzdowania) mózgu,
 • hipoplazja tętnicy kręgowej i związane z tym objawy neurologiczne,
 • agenezja lub hipoplazja ciała modzelowatego,
 • zespół Arnolda-Chiariego i towarzyszące mu objawy występujące u dzieci,
 • niskorosłość,
 • zaburzenia rozwoju psychicznego i ruchowego,
 • obniżony poziom inteligencji,
 • autyzm.

Jak widzimy zespół Goldenhara stanowi spectrum objawów, które prawie nigdy nie występują razem u jednej osoby.

Leczenie zespołu Goldenhara i badania

Leczenie dysplazji bocznej twarzy musi być poprzedzone dokładnymi badaniami diagnostycznymi, prowadzonymi przez lekarzy wielu specjalności. Dzieci, u których stwierdzono zespół Goldenhara, powinny być dokładnie przebadane pod kątem możliwości wystąpienia wszystkich nieprawidłowości mogących pojawić się w tej jednostce chorobowej. Diagnostykę powinno się zacząć od badań obrazowych górnego odcinka przewodu pokarmowego i klatki piersiowej, a także sprawdzenia drożności odbytu. W przypadku stwierdzenia zarośnięcia przełyku lub odbytu konieczna jest operacja przywracająca ciągłość układu pokarmowego.

Na bardzo wczesnym etapie należy również przeprowadzić konsultację kardiologiczną, która ma na celu stwierdzenie obecności wad wrodzonych serca i zaproponowanie metod ich leczenia – farmakologicznego lub operacyjnego w zależności od rodzaju wady i jej nasilenia. Wymagane jest także zbadanie dziecka przez nefrologa, którego zadaniem jest ocena funkcji i morfologii układu moczowego chorego.

Przy podejrzeniu współwystępowania wad układu nerwowego konieczna jest konsultacja neurologiczna, przeprowadzenie badań obrazowych głowy, a w przypadku stwierdzenia patologii może być wymagana interwencja neurochirurgiczna, także deformacje czaszki mogą być leczone przez neurochirurgów.

Diagnostyką i leczeniem wad wzroku zajmuje się okulista, który ocenia gałkę oczną przy użyciu oftalmoskopu i USG. Laryngolog ocenia uszy dziecka, a także jego jamę nosowo-gardłową, w przypadku wad małżowiny usznej możliwe jest jej chirurgiczna rekonstrukcja. Rozszczepienie wargi i podniebienia może być z powodzeniem leczone operacyjnie. Na późniejszym etapie życia dziecka wymagana będzie częsta kontrola stomatologiczna (z powodu zaburzeń rozwoju zębów), ortopedyczna i psychologiczna. Osoby ze stwierdzonym zespołem Goldenhara powinny być zarejestrowane w poradni genetycznej.

Jakie są rokowania w przypadku zespołu Goldenhara?

Zespół Goldenhara nie może zostać całkowicie wyleczony. Schorzenie to wiąże się prawdopodobnie z wystąpieniem zaburzeń rozwoju na wczesnym etapie embriogenezy, które w obecnych czasach nie mogą być leczone.

Pomimo wielu wad będących częściami składowymi zespołu Goldenhara, prawie wszystkie mogą być leczone metodami chirurgicznymi i pozwalają na znaczne polepszenie stanu zdrowia pacjenta. Z powodu rzadkiego występowania dysplazji bocznej twarzy ciężko określić średnią długość życia pacjentów dotkniętych tym zespołem.


Bibliografia

 • „Craniofacial microsmia”, Genetics Home Reference, https://ghr.nlm.nih.gov/condition/craniofacial-microsomia, opublikowano: 10.07.2018
 • „Menagement of Genetic Syndromes”, S. B. Cassidy, J. E. Allanson, Wiley-Blackwell, New Jersey wyd. 3., ISBN: 978-0-470-19141-5
 • „Clinical manifestation in 17 Greek patients with Goldenhar syndrome”, V. Touliatou, H. Fryssira, A. Mavrou, PMID: 17100205
 • „31 cases with oculoauriculovertebral dysplasia (Goldenhar syndrome): clinical, neuroradiologic, audiologic and cytogenetic findings”, O. Engiz, S. Balci, M. Unsal, PMID: 18019368
 • „Goldenhar syndrome with various clinical manifestation”, R. Kokavec, PMID: 16986988
 • „Oculoauriculovertebral spectrum with radial defects: a new syndrome or an extension of the oculoauriculovertebral spectrum? Report of fourteen Brazilian cases and review of the literature”, S. Vendramini, A. Richieri-Costa, ML. Guion-Almeida, PMID: 17290277
Opublikowano: ; aktualizacja: 18.07.2018

Oceń:
4.5


Może cię

Wideo – Najczęstsze wrodzone wady mózgowia

Najczęstszą wrodzoną wadą mózgowia jest wodogłowie, które przebiega z poszerzeniem przestrzeni płynowych czaszki w przebiegu ...

Leczenie zatrucia pokarmowego u dziecka

Leczenie zatruć pokarmowych u dzieci w znacznej większości przypadków odbywa się domowymi sposobami. Podstawą terapii ...

Jamistość rdzenia kręgowego (syringomielia) – przyczyny, objawy, badania, leczenie

Syringomielia to inaczej jamistość rdzenia kręgowego. W wyniku choroby w rdzeniu kręgowym powstają jamy, które ...

Dziecko na wózku inwalidzkim w przedszkolu

Pierwszy dzień w przedszkolu to ogromny stres nie tylko dla dziecka, ale też dla jego ...

Przepuklina oponowo-rdzeniowa i oponowa – objawy i leczenie i rehabilitacja wady u dzieci

Przepukliny oponowe i oponowe-rdzeniowe to wady powstające w życiu płodowym w wyniku zaburzeń zamykania cewy ...

Półpasiec u dzieci – objawy, leczenie, powikłania, zdjęcia

Półpasiec u dzieci występuje stosunkowo rzadko. Wywołuje go wirus VZV, który jest odpowiedzialny również za ...

Alergia na mleko u dziecka

Alergia na mleko krowie jest najczęściej spotykaną alergią pokarmową występującą u dzieci. Uczulenie na mleko ...

Zespół Pataua

Zespół Pataua to kolejny po zespole Downa oraz zespole Edwardsa zespół wad wrodzonych spowodowanych trisomią ...

Wodogłowie – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Wodogłowie to zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Może być ono spowodowane zwiększeniem ...

Wiotkość krtani u niemowląt

Wrodzona wiotkość krtani jest stosunkowo częstą wadą rozwojową, częściej rozpoznawaną u chłopców. Podstawowym objawem wady ...

Przepuklina mózgowa – przyczyny, objawy, leczenie, rehabilitacja, skutki, rokowania

Przepuklina mózgowa to wada, która występuje dość rzadko. Do jej powstania dochodzi w 4. tygodniu ...

Zespół Arnolda-Chiariego

Zespół Arnolda-Chiariego to malformacja tyłomózgowia i czaszki. Malformacja wynika z pierwotnego zaburzenia w okresie rozwojowym ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon