Przewlekła niewydolność nerek u dzieci – przyczyny, objawy, stadia, leczenie

Przewlekła niewydolność nerek to zespół chorobowy, którego istotą jest postępujące, nieodwracalne zniszczenie czynnego miąższu nerek i upośledzenie ich czynności, co przejawia się przede wszystkim pogorszeniem przesączania kłębuszkowego oraz niedostateczną eliminacją toksycznych produktów przemiany materii. Przyczyną niewydolności nerek u dziecka są wady dróg moczowych i choroby kłębuszków nerkowych.

Co to jest przewlekła niewydolność nerek?

Przewlekła niewydolność nerek u dzieci to choroba, w przebiegu której dochodzi do postępującego, nieodwracalnego zniszczenia miąższu nerek i upośledzenia czynności nerek. Objawami choroby jest pogorszenie przesączania kłębuszkowego (GFR < 90 ml/min/1,73 m²) oraz niedostateczna eliminacja toksycznych produktów przemiany materii.

Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek u dzieci

Wśród przyczyn przewlekłej niewydolności nerek u dzieci wymienia się:

 • wady dróg moczowych (uropatie) skutkujące zastojem moczu – około 30% wszystkich przypadków,
 • choroby kłębuszków nerkowych (glomerulopatie) – około 24–25%,
 • hipoplazję (niedostateczne wykształcenie się narządu) lub dysplazję (nieprawidłowości w budowie) nerek – około 11%,
 • torbielowatość nerek – około 10%,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • zespół hemolityczno-mocznicowy,
 • okołoporodową martwicę kory nerek,
 • idiopatyczne (o nieznanej przyczynie) śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • choroby tkanki łącznej (kolagenozy), np. toczeń rumieniowaty układowy,
 • układowe zapalenia naczyń,
 • etiologię mieszaną.

Objawy przewlekłej niewydolności nerek

Do objawów przewlekłej niewydolności nerek u dziecka zaliczamy:

 • zmianę objętości oddawanego moczu – początkowo wielomocz, a z czasem skąpomocz, aż po bezmocz,
 • zmiany w morfologii krwi: niedokrwistość, małopłytkowość, limfopenię,
 • osłabienie, męczliwość, bladość, senność lub rozdrażnienie, pobudzenie, upośledzenie pamięci i koncentracji,
 • brak przyrostu wzrostu i masy ciała,
 • objawy osteodystrofii nerkowej, tzn. odwapnienia i zwyrodnienia kości spowodowane niedoborem witaminy D w związku z wtórną niedoczynnością przytarczyc:
  • bóle kostne;
  • złamania kości;
  • deformacje kostne;
  • opóźnienie wzrastania;
  • złuszczenia przynasad głów kości udowych;
  • tworzenie torbieli w kościach;
 • odkładanie złogów wapniowo-fosforanowych (w przypadku, gdy iloczyn stężenia wapnia i fosforanów przekracza 55 mg²/dl²):
  • zwapnienia w płucach;
  • zwapnienia okołostawowe i wewnątrzstawowe;
  • zwapnienia spojówek;
  • zwapnienia zastawek serca itd.
 • hipotermię,
 • zmiany skórne – suchość skóry, ziemiste zabarwienie skóry, wybroczyny, świąd,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wcześniejszy rozwój miażdżycy,
 • charakterystyczny, nieprzyjemny zapach z ust oraz zapach potu (tzw. zapach mocznicowy – foetor uraemicus),
 • rozwój choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 • skłonność do krwawień (m.in. z przewodu pokarmowego),
 • niedrożność przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia dojrzewania i miesiączkowania, niepłodność,
 • objawy związane z zaburzeniami elektrolitowymi (hiperkaliemią, hipo- lub hiperkalcemią, hiperfosfatemią, hiper- lub hiponatremią, kwasicą metaboliczną).

Przewlekła niewydolność nerek stadia

Przewlekła niewydolność nerek u dzieci to choroba postępująca, prowadząca do systematycznego pogarszania czynności nerek. W jej przebiegu wyróżniamy następujące stadia:

Stadium I – niewydolność utajona: mimo stopniowego upośledzania zdolności nerek do zagęszczania moczu, objawy choroby zwykle nie są dostrzegalne (pierwszym, niespecyficznym i zwykle jedynym objawem jest zwolnienie tempa wzrastania). Wyniki większości badań laboratoryjnych w większości przypadków pozostają w granicach normy.

Stadium II – charakteryzuje się wielomoczem (poliurią), wzmożonym pragnieniem (polidypsją), zaburzeniami gospodarki elektrolitowej (obniżenie stężenia wapnia, podwyższeniem stężenia fosforanów we krwi), wzrostem stężenia kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego we krwi, niedokrwistością, rozwojem nadciśnienia tętniczego.

Stadium III – przesączanie kłębuszkowe (GFR) spada poniżej 20%, objawy kliniczne choroby są wyraźnie widoczne, w badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę wyraźne podwyższenie stężeń mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego we krwi, występuje wzrost stężenia potasu i fosforanów oraz obniżenie stężenia wapnia we krwi, rozwija się wtórna nadczynność przytarczyc (stężenie parathormonu we krwi jest podwyższone), pojawiają się znaczące zaburzenia w gazometrii (kwasica metaboliczna).

Stadium IV – schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) – charakteryzuje się spadkiem przesączania kłębuszkowego GFR < 15 ml/min./1,73 m², obniżeniem odsetka czynnego miąższu nerek do < 10%, skąpomoczem i objawami zatrucia mocznicowego: drażliwość, senność lub nadmierna pobudliwość, drgawki, brak łaknienia, niedokrwistość, bóle głowy, wybroczyny, tzw. szron mocznicowy (wytrącanie mocznika na powierzchni skór), kardiomiopatia (uszkodzenie serca) mocznicowa, mocznicowe zapalenie osierdzia, obrzęk płuc (tzw. płuco mocznicowe) itd. Za schyłkową niewydolność nerek uważa się także każdy przypadek niewydolności nerek wymagający leczenia nerkozastępczego.

Leczenie przewlekłej niewydolności nerek u dzieci

Leczenie przewlekłej niewydolności nerek u dzieci powinno odbywać się pod opieką poradni nefrologicznej. Leczenie jest wielokierunkowe i obejmuje:

 • leczenie przyczynowe – usunięcie, w miarę możliwości, pierwotnej choroby, która doprowadziła do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek (np. usunięcie przeszkody powodującej zastój moczu),
 • leczenie opóźniające postęp choroby (nefroprotekcyjne) – wykorzystuje się w tym celu leki z grup inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-inhibitory) lub sartanów (antagonistów receptora dla angiotensyny). Ze względu na zbliżony mechanizm działania leków z powyższych grup nie można łączyć. Najczęściej wykorzystywanym lekiem jest enalapril (ACE-inhibitor). Celem tego typu leczenia jest obniżenie ciśnienia wewnątrzkłębuszkowego, zmniejszenie białkomoczu i normalizacja ciśnienia tętniczego. Powinno ono zostać wdrożone niezwłocznie u każdego pacjenta z białkomoczem lub mikroalbuminurią (wydaleniem z moczu niewielkiej ilości białka albuminy), a także z ciśnieniem tętniczym przekraczającym 95 centyl. Szczególną ostrożność w stosowaniu leczenia nefroprotekcyjnego należy zachować u młodszych dzieci (poniżej 3 roku życia) – leki z grup ACE-inhibitorów oraz sartanów negatywnie wpływają bowiem na rozwój układu moczowego. Leczenie nefroprotekcyjne jest uzasadnione jedynie we wczesnych stadiach przewlekłej niewydolności nerek. W stadiach zaawansowanej niewydolności (przy GFR < 20 ml/min./1,73 m²) może zadziałać szkodliwie i pogorszyć czynność nerek;
 • zwalczanie nadciśnienia tętniczego (leczenie hipotensyjne) – ma na celu normalizację ciśnienia tętniczego, tzn. uzyskanie następujących wartości:
  • u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek bez białkomoczu – uzyskanie ciśnienia tętniczego < 90 centyla,
  • u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek z białkomoczem – uzyskanie ciśnienia tętniczego oscylującego w okolicy 50 centyla.

Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu hipotensyjnym są ACE-inhibitory lub sartany. Jeżeli stosowanie jednego leku nie przynosi rezultatu, dołącza się leki z innych grup: blokerów kanałów wapniowych, diuretyków, beta-adrenolityków.

 • leczenie niedokrwistości – podaje się żelazo, kwas foliowy, witaminy z grupy B. Często konieczne jest włączenie leczenia erytropoetyną (hormonem nerkowym stymulującym szpik kostny do produkcji erytrocytów – czerwonych krwinek) w dawce niezbędnej do utrzymania stężenia hemoglobiny > 12 g/dl.
 • wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej:
  • zwalczanie kwasicy metabolicznej poprzez podawanie wodorowęglanu sodu,
  • obniżanie nadmiernego stężenia potasu za pomocą soli wapnia, żywic jonowymiennych (Resonium), insuliny, salbutamolu,
  • suplementacja wapnia i witaminy D,
  • usuwanie nadmiaru fosforanów za pomocą leków wiążących fosforany w przewodzie pokarmowych (np. chlorowodorek sewelameru, związki lantanu, octan wapnia itd.).
 • leczenie niedoboru wzrostu (karłowatości mocznicowej) – część dzieci chorych na przewlekłą niewydolność nerek zostaje zakwalifikowana do leczenia hormonem wzrostu,
 • leczenie dietetyczne – odpowiednia podaż kalorii (zapobiegająca niedożywieniu), białka, minerałów i witamin,
 • leczenie nerkozastępcze – dializoterapia (oczyszczanie krwi z toksycznych produktów przemiany materii za pomocą "sztucznej nerki") lub przeszczep nerki. Za wskazania do rozpoczęcia tego typu leczenia uznaje się:
  • znaczne nasilenie objawów przewlekłej niewydolności nerek – zwłaszcza objawy mocznicy (schyłkowej niewydolności nerek): śpiączka mocznicowa, mocznicowe zapalenie osierdzia, obrzęk płuc oraz niekontrolowane, złośliwe nadciśnienie tętnicze,
  • zahamowanie tempa wzrastania,
  • znaczące pogorszenie jakości życia,
  • wtórne zaburzenia kostne,
  • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: niewyrównana kwasica metaboliczna, stężenie mocznika we krwi > 35–100 mmol/l, stężenie kreatyniny we krwi > 650–1500 umol/l, wysoka, szybko narastająca hiperkaliemia (nadmierne stężenie potasu we krwi) oporna na leczenie.

Przy przewlekłej niewydolności nerek u dzieci należy również pamiętać o tym, że zarówno chore dziecko, jak i jego rodzice, powinni zostać otoczeni wsparciem i w razie potrzeby należy zapewnić im opiekę psychologiczną

Bibliografia

 1. Pubertal development in children with chronic kidney disease, Dieter Haffner, Miroslav Zivicnjak, Pediatric Nephrology, June 2017, Volume 32, Issue 6. [springer.com/article/10.1007/s00467-016-3432-3].
 2. Klaus F. Kopp, Hanne Keller, Choroby nerek, Wrocław, wyd.2
 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-kidney-disease/symptoms-causes/syc-20354521
 4. Andrzej Książek, Bolesław Rutkowsk, Nefrologia, Lublin 2004, wyd.1
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087766/
 6. Teresa Wyszyńska, Standardy medyczne - wybrane zagadnienia nefrologii dziecięcej, Warszawa 2003, wyd.1

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.11.2018

Oceń:
4.6


Może cię

Badanie białka w moczu

Badanie białek w moczu wykonywane jest podczas badania ogólnego moczu, przy ocenie czynności nerek oraz ...

Ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (w skrócie ONN), nazywana inaczej ostrym uszkodzeniem nerek, to stan gwałtownego upośledzenia ...

Choroby nerek a dieta

Choroby nerek wymagają odpowiedniego postępowania dietetycznego, równocześnie znaczenie odgrywa bilans wodny i regulacja zaburzeń elektrolitowych. ...

Krioglobulinemia – typy, objawy, powikłania, badania, leczenie

Krioglobulinemia to choroba układowa spowodowana obecnością we krwi białek, które nie występują we krwi osób ...

Parathormon (PTH) – badanie – wskazania, przygotowanie, normy i wyniki

PTH (parathormon) jest wytwarzany przez komórki przytarczyc (gruczoły przytarczyczne). Bierze udział w regulacji gospodarki wapniowej ...

Niewydolność nerek a cukrzyca

Co ma wspólnego schorzenie, jakim jest niewydolność nerek z cukrzycą (DM – Diabetesmellitus)? Czy cukrzycy ...

Leczenie niewydolności nerek

Kiedy dochodzi do nieodwracalnego upośledzenia funkcji nerek i załamania równowagi wodno-elektrolitowej, możemy mieć do czynienia ...

Chlorki w moczu – badanie

Aniony chlorkowe – chlorki, są głównymi anionami przestrzeni pozakomórkowej. Podobnie jak w surowicy krwi, poziom ...

Przyczyny niewydolności nerek

Niewydolność nerek to stan, w którym dochodzi do upośledzenia licznych funkcji nerek, przede wszystkim wydalania ...

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to stan, w którym dochodzi do upośledzenia funkcji nerek. Wyróżnia się tak zwane ...

Przewlekła mocznica

Mocznica to ostatnie, schyłkowe stadium niewydolności nerek. Nerki nie są wówczas w stanie kontrolować objętości ...

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek rozwija się w następstwie postępującego i nieodwracalnego upośledzenie funkcji narządu. Do rozwoju ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon